Search form

Hechos 3:2

2Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na tuiiñe na ntjeiⁿ ncꞌee. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ ꞌio ndi ꞌio tyoꞌooñꞌom nnꞌaⁿ jom watsꞌom tꞌmaⁿ, tyoqueⁿna jom ꞌndyootsꞌa na jndyunaꞌ Jeeⁿ Neiⁿncooꞌ cha nnda̱a̱ nlcaaⁿ ljoꞌ na matseitjo̱o̱naꞌ jom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiꞌooquieꞌ joꞌ joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index