Search form

Hechos 3:25

25Ñequio ndyuee profetas tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomtyeⁿ ndoꞌ ꞌo laxmaⁿꞌyoꞌ na nndaꞌyoꞌ naya na cwitꞌmo̱o̱ⁿ joonaꞌ ndoꞌ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na seijndaaꞌñetyeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ welooya na ñetꞌom teiyo quia tsoom nnom welooya Abraham: “Quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ ꞌnaⁿꞌ na nncjaawiꞌcantyjooꞌ nluiiñe tsꞌaⁿ na njño̱o̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ ncꞌe juu nntioꞌnaaⁿndyo̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjoomnancue.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index