Search form

Hechos 4

Pedro ñꞌeⁿ Juan jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ

1Pedro ñꞌeⁿ Juan xcwe na cwilaꞌneiⁿna nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ndoꞌ tquie ntyee na mꞌaⁿna ñequio tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom tꞌmaⁿ. Mati ntꞌom nnꞌaⁿ judíos na laxmaⁿna tmaaⁿꞌ saduceos tquiena. 2Jnda̱ teilioo naⁿꞌñeeⁿ ee Pedro ñꞌeⁿ Juan cwitꞌmo̱o̱ⁿna nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ mawandoꞌxco Jesús, joꞌ chii mati nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ maxjeⁿ ntandoꞌxcona. 3Quia joꞌ tꞌue naⁿꞌñeeⁿ joona. Ndoꞌ cweꞌ ncꞌe na jnda̱ tmaaⁿ, joꞌ chii tioomya naⁿꞌñeeⁿ joona wꞌaancjo hasta quia nneiⁿncoo cwiicheⁿ xuee. 4Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoñeꞌquiana, jndyendye naⁿꞌñeeⁿ jlaꞌyuꞌna. Ndoꞌ chaꞌtsoñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tueꞌntyjo̱ chaꞌna ꞌom meiⁿndyena na cweꞌ naⁿnom.

5Teincoo cwiicheⁿ xuee naquiiꞌ Jerusalén tjomndye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye, ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. 6Ñꞌeⁿ Anás, tyee na cwiluiitquieñe, ñequio Caifás, ñꞌeⁿ Juan ñequio Alejandro, ndoꞌ ñꞌeeⁿ chaꞌtsondye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na nnꞌaaⁿna ntyee na cwiluiitquiendye. 7Tqueeⁿꞌndyena Pedro ñꞌeⁿ Juan ndoꞌ tsa̱ꞌna naⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿna. Jluena:

—¿ꞌÑeeⁿ tquiaa na jnda̱ꞌyoꞌ, ndoꞌ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ xueeꞌ cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ na luaaꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ?

8Ndoꞌ Pedro tooꞌ quiiꞌ tsꞌoom mꞌaaⁿ Espíritu Santo, matsoom nda̱a̱na:

—ꞌO re nnꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ nꞌiaaⁿ ñequio ꞌo nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendyoꞌ joo nda̱a̱ jaa nnꞌaⁿ Israel, 9na cwitaꞌxꞌeeꞌyoꞌ nda̱a̱yâ cantyja naya na tuii ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na ñetꞌoom na ntjeiⁿ ncꞌee, ¿aa ñeꞌcandyeꞌyoꞌ chiuu tuiiyuu na jnda̱ tcoꞌyanaꞌ jom? 10Xeⁿ na ljoꞌ, quia joꞌ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ Israel calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ chiuu waa. Nquii Jesucristo, tsꞌaⁿ na jnaⁿ Nazaret na tyꞌiomꞌyoꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ, tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ. Ñequio xueeꞌ jom joꞌ na jnda̱ nꞌmaⁿ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na meintyjeeⁿꞌeⁿ jo nda̱a̱ꞌyoꞌ. 11Juu Jesús cwiluiine tsjo̱ꞌ na ꞌo na cwiluiitquiendyoꞌ jo nda̱a̱ya jnda̱ tquieꞌyoꞌ. Sa̱a̱ jnda̱ tacatyeeⁿtyeⁿ tsjo̱ꞌñeeⁿ nquii tsiaⁿtsjo̱ꞌ yuu na tꞌmaⁿti matseixmaⁿnaꞌ na chaꞌtso ljo̱ꞌ. 12Tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ cwiicheⁿ na nnda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ macanda̱ nquii Jesús. Ee chaꞌwaa nnom tsjoomnancue tjaaꞌnaⁿ xueeꞌ cwiicheⁿ na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na juu nnda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe jaa.

13Jnda̱ na ntyꞌiaa naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ na tinquiaaꞌ Pedro ñꞌeⁿ Juan, ndoꞌ jlaꞌno̱ⁿꞌna na tyoolaꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ na nquiuna, ee cweꞌ nnꞌaⁿ meiⁿquiandye joona, quia joꞌ jeeⁿ tyotseitsaⁿꞌnaꞌ joona, ndoꞌ tjañjoomꞌ nꞌomna na tyocañꞌeeⁿ naⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ Jesús. 14Ndoꞌ majndeiiti quia na ntyꞌiaana nacañoom naⁿꞌñeeⁿ meintyjeeꞌ tsꞌaⁿ na jnda̱ tcoꞌyanaꞌ, joꞌ chii seicuꞌñꞌeⁿnaꞌ na nluena ñꞌoom nacjoo naⁿꞌñeeⁿ. 15Quia joꞌ tjeiiꞌyana naⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿna. Jnda̱ chii tyolaꞌneiⁿ cheⁿnquieena. 16Tyoluena:

—¿Chiuu nlꞌaayo̱o̱ ñequio tiꞌmꞌaⁿꞌ? Ee chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjoom ñjaaⁿ Jerusalén manquiuyana na jnda̱ lꞌa naⁿmꞌaⁿꞌ cwii tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ na jndeii nquii tsꞌaⁿ ndoꞌ jaa xonda̱a̱ nlꞌuuya na tiyuuꞌ na ljoꞌ. 17Joꞌ chii yati calꞌuuya nda̱a̱ naⁿmꞌaⁿꞌ ñequio na jndeiꞌnaꞌ meiⁿcwii nnom tsꞌaⁿ talaꞌneiⁿtina ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, cha tantꞌomti ñꞌoommeiⁿꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ.

18Quia joꞌ tꞌmaⁿna naⁿꞌñeeⁿ. Sa̱ꞌntjomna na meiⁿcwii ñꞌoom talaꞌneiⁿti naⁿꞌñeeⁿ, tantꞌmo̱o̱ⁿna ñequio xueeꞌ Jesús. 19Sa̱a̱ Pedro ñequio Juan, jluena:

—Ncjoꞌyoꞌ calatiuuꞌyaꞌyoꞌ aa matyꞌiomnaꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na calacanda̱a̱yâ ñꞌoom na cwinduꞌ ꞌo, nchii ñꞌoom na matso jom. 20Ee jâ tijoom jndaa caꞌndya̱a̱yâ na nlana̱a̱ⁿyâ ljoꞌ na ñentyꞌiaayâ na tyochꞌee Jesús ndoꞌ na tyondya̱a̱yâ na tyotseineiiⁿ.

21Sa̱a̱ joo naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ jndeiiꞌti ñꞌoom tyoluena nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii jñoomna naⁿꞌñeeⁿ, ee tileicaliuna chiuu ya nntaꞌwiꞌna naⁿꞌñeeⁿ ee nquiaana nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom, ee chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tyolatꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja na ntyꞌiaana na tcoꞌyanaꞌ tsꞌaⁿ na ñetꞌoom na ntjeiⁿ ncꞌee. 22Ee tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ, na jeeⁿ tꞌmaⁿ tsꞌiaaⁿ sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tcoꞌyanaꞌ jom, jnda̱ teinom wenꞌaaⁿ choomꞌm.

Nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñeꞌcwii tꞌmaⁿ jlaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

23Pedro ñꞌeⁿ Juan, jnda̱ na jndyaandyena, tyꞌena na mꞌaⁿ ncꞌiaana. Jlaꞌcandiina naⁿꞌñeeⁿ chaꞌtso ñꞌoom na tyolue ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsjoom. 24Ndoꞌ joo naⁿꞌñeeⁿ, quia na jndyena ñꞌoomꞌñeeⁿ, ñeꞌcwii tꞌmaⁿ jlaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jluena:

—ꞌU Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom, macanda̱ ꞌU na mayuuꞌcheⁿ na matsa̱ꞌntjomꞌ. ꞌU tqueⁿꞌ cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue, ñequio ndaaluee, ndoꞌ ñequio chaꞌtso na niom. 25Ñequio Espíritu Santo seijndo̱ꞌ tsꞌom mosoꞌ David. Joꞌ na seiljeiⁿ ñꞌoom na tsuꞌ. Tsoom:

¿Chiuu na cwilaꞌwjee nnꞌaⁿ na nchii judíos?

Ndoꞌ ¿chiuu na cwilaꞌtiuu nnꞌaⁿ judíos cwii na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo?

26Nnꞌaⁿ tsjoomnancue na cwitsa̱ꞌntjom jlaꞌwendyena.

Ndoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ jlaꞌjomndyena.

Ñeꞌcwii tyꞌena nacjooꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom,

ñequio Cristo tsaⁿ na jñoom.

27Jlueti naⁿꞌñeeⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom:

—Mayuuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ na tso David ee Herodes ñequio Poncio Pilato jlaꞌjomndyena naquiiꞌ tsjoomwaa ñequio nnꞌaⁿ judíos ñequio nnꞌaⁿ na nchii judíos. Tyꞌena nacjooꞌ Jndaꞌ na ljuꞌ tseixmaaⁿ ndoꞌ na majndaaꞌ tsꞌiaⁿꞌaⁿ na tqueⁿꞌ jom. 28Tandyo xuee seijndaaꞌndyuꞌ ljoꞌ nlꞌana. Ndoꞌ majoꞌ jnda̱ lꞌana jeꞌ. 29Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ ꞌu Ta, queⁿꞌ cwenta ñꞌoom wiꞌ na jndeiꞌnaꞌ na cwiluena nda̱a̱yâ, ndoꞌ cateijndeiꞌ jâ na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ njomꞌ na calana̱a̱ⁿyâ ñꞌoom naya ꞌnaⁿꞌ ñequio na tꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿyâ. 30Ndoꞌ catseintyjo̱ꞌ tsꞌo̱ꞌ nacjoo nnꞌaⁿwii. Catseinꞌmaⁿꞌ joona. Catsaꞌ ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ ñequio ꞌnaaⁿ na xocjaantyjo̱o̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ chiuu tuiiyuu. Nmeiⁿꞌ catsaꞌ ee cwilcwiiꞌâ xueeꞌ Jndaꞌ Jesús na ljuꞌ tseixmaⁿ.

31Jnda̱ na jlaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom teiꞌncwiiꞌ wꞌaa yuu na cwitjomndyena. Ndoꞌ joona tooꞌ mꞌaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna. Ndoꞌ tyolaꞌneiⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na tꞌmaⁿ nꞌomna.

Chaꞌtso ꞌnaⁿ tjom na ꞌnaaⁿna joonaꞌ

32Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tyomꞌaⁿna na ñeꞌcwii nꞌomna, ndoꞌ ñeꞌcwii tyolaꞌtiuuna. Meiⁿcwiindye joona ticatso na joo ꞌnaⁿ na maleiñꞌoom macanda̱ juu ꞌnaaⁿꞌ joꞌ, ee chaꞌtso ꞌnaⁿ na tyoleichona tyolꞌana na tjom na ꞌnaaⁿna joonaꞌ. 33Ndoꞌ nquiee apóstoles tyotjeiiꞌyuuꞌndyena ñequio najndeii na matseixmaaⁿ na jnda̱ mawandoꞌxco Ta Jesús. Ndoꞌ tꞌmaⁿ tioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. 34Ndoꞌ quiiꞌntaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ cꞌoom na matseitjo̱o̱naꞌ juu ee nnꞌaⁿ na niom ndyuaa ndoꞌ niom lꞌaa tyonda̱a̱na joonaꞌ ndoꞌ cantyjati sꞌom na toꞌñoomna na nda̱a̱na joonaꞌ tquioñꞌomna. 35Tquiana sꞌomꞌñeeⁿ nda̱a̱ apóstoles. Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ tyoñequiana joonaꞌ nnom ticwii cwii tsꞌaⁿ na matseitjo̱o̱naꞌ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ juu. 36Quiiꞌntaaⁿna tyomꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na jndyu José. Jom tsꞌaⁿ tsjaaⁿ Leví na jndyowicantyjooꞌ, tuiiñê tyuaaxeⁿncwe Chipre. Apóstoles tqueⁿna xueeⁿꞌeⁿ Bernabé. Ñꞌoomwaaꞌ matsonaꞌ tsꞌaⁿ na mañequiaa na tꞌmaⁿ tsꞌom xꞌiaaꞌ. 37Jom waa tyuaaⁿꞌaⁿ. Jna̱a̱ⁿ juunaꞌ, jnda̱ chii jndyoñꞌoom sꞌom na toꞌñoom, tquiaaⁿ sꞌomꞌñeeⁿ nda̱a̱ apóstoles.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index