Search form

Hechos 6

Tjeiiꞌndyena ntquieeꞌ nnꞌaⁿ na nndyeꞌntjom naquiiꞌ ntaaⁿna

1Majoo ncueeꞌñeeⁿ tjawijndyendye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Sa̱a̱ we ndiꞌndyena. Ntꞌomndyena nnꞌaⁿ judíos na cwilaꞌneiⁿ griego ndoꞌ ntꞌom ncꞌiaana cwilaꞌneiⁿ hebreo. Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌneiⁿna griego to̱ꞌna na jlaꞌncjooꞌndyena nacjooꞌ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na cwilaꞌneiⁿ hebreo. Ee chaꞌtso yolcu na cwilaꞌyuꞌ na jnda̱ tja̱ noom ticwii xuee cwitoꞌñoomna nantquie. Sa̱a̱ joo yolcu na cwilaꞌneiⁿ griego tijndyeti cwitoꞌñoomna chaꞌxjeⁿ cwitoꞌñoom ncꞌiaana na cwilaꞌneiⁿ hebreo. Joꞌ na to̱ꞌna na jlaꞌncjooꞌndyena. 2Joꞌ chii canchooꞌwe apóstoles jlaꞌtjomna chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Jluena nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na nꞌndya̱a̱yâ na cwiñeꞌquiaayâ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na njndo̱o̱ꞌâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquie. 3Joꞌ chii ꞌo nnꞌaaⁿya, catjeiiꞌndyoꞌ ntquieeꞌ tsaⁿsꞌa quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na waa ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿna, na tooꞌ mꞌaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna, ndoꞌ na jndo̱ꞌ nꞌomna. Joona nntꞌio̱o̱ⁿya tsꞌiaaⁿ na njndooꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquie na nntoꞌñoom yolcu na jnda̱ tja̱ noom. 4Sa̱a̱ jâ ñecwitco nlana̱a̱ⁿyâ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na nñequiaayâ ñꞌoomꞌm nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

5Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ jlaꞌjomndyena na ljoꞌ. Joꞌ tjeiiꞌndyena Esteban, tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌom ndoꞌ tooꞌ naquiiꞌ tsꞌoom mꞌaaⁿ Espíritu Santo. Ndoꞌ mati Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón ñequio Parmenas. Mati tjeiiꞌndyena Nicolás, tsꞌaⁿ tsjoom Antioquía. Jom nchii tsꞌaⁿ judío sa̱a̱ jaachꞌee xuee matseijomñê ñꞌoom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ judíos. 6Jnda̱ na tjeiiꞌndyena naⁿꞌñeeⁿ chii tquiochona joo na mꞌaⁿ apóstoles. Ndoꞌ joona jlaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii tioona lueena nacjoo naⁿꞌñeeⁿ na cwitoꞌñoom tsꞌiaaⁿ.

7Ndoꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jndyeti tjantyꞌeenaꞌ. Ndoꞌ tyꞌewijndyendyeti nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ naquiiꞌ Jerusalén hasta mati jndye ntyee cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos tyolaꞌyuꞌya cwii nꞌom.

Cwitaꞌwiꞌna Esteban

8Esteban tꞌmaⁿ najndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom tyotseixmaaⁿ. Jndye ꞌnaaⁿ sꞌaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ ñequio tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na xocanda̱a̱ nluii na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ. 9Tyowaa cwii watsꞌom cwentaa nnꞌaⁿ judíos na jndyu tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ mꞌaⁿcandyaaꞌndye. Naⁿꞌñeeⁿ jnaⁿna tsjoom Cirene ñequio tsjoom Alejandría ndoꞌ ndyuaa Cilicia ñequio ndyuaa Asia. Ntꞌomndye naⁿꞌñeeⁿ to̱ꞌna tjawa ñꞌoom na tyolaꞌneiⁿna ñꞌeⁿ Esteban. 10Sa̱a̱ tileicanaⁿndyena na nncwinomꞌna jom ñꞌoom na matseineiiⁿ ee jom matseineiiⁿ ñequio na jndo̱ꞌya tsꞌoom ncꞌe matseixmaaⁿ Espíritu Santo. 11Quia joꞌ cweꞌ ntꞌiu tyotsa̱ꞌntjomna nnꞌaⁿ na calue cantu nacjooꞌ Esteban, na jnda̱ jndyena na tyotseineiiⁿ ñꞌoom tia nacjooꞌ Moisés ndoꞌ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 12Jnda̱ na jlue naⁿꞌñeeⁿ cantu jeeⁿ seijmeiⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Ndoꞌ tyꞌena nacjooꞌ Esteban. Tꞌuena jom. Tyꞌeñꞌomna jom jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ. 13Ndoꞌ tqueeⁿꞌndyena ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na calue cantu nacjoomꞌm. Tyolue naⁿꞌñeeⁿ:

—Tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ matseineiiⁿ ñꞌoom tia nacjooꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na matseixmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ nacjooꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés. 14Ee jnda̱ jndya̱a̱yâ na tyotsoom na Jesús na jnaⁿ Nazaret nntseityuiiꞌ watsꞌomwaañe ndoꞌ nntseichuiiꞌ costumbre na tquiaa Moisés nda̱a̱ya.

15Ndoꞌ chaꞌtso naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ na meindyuaandye ntyꞌiaana Esteban. Jliuna seichuiiꞌnaꞌ nnoom, sꞌaanaꞌ chaꞌcwijom nnom ángel.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index