Search form

Hechos 6:3

3Joꞌ chii ꞌo nnꞌaaⁿya, catjeiiꞌndyoꞌ ntquieeꞌ tsaⁿsꞌa quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na waa ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿna, na tooꞌ mꞌaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna, ndoꞌ na jndo̱ꞌ nꞌomna. Joona nntꞌio̱o̱ⁿya tsꞌiaaⁿ na njndooꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquie na nntoꞌñoom yolcu na jnda̱ tja̱ noom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index