Search form

Hechos 7

Ñꞌoom na seilcweꞌ Esteban nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tꞌue jom

1Quia joꞌ tyee na cwiluiitquieñe taxꞌeeⁿ nnom Esteban, matsoom:

—¿Aa mayuuꞌ na ljoꞌ tsuꞌ?

2Tꞌo̱ Esteban matsoom:

—ꞌO ta na cwiluiitquiendyoꞌ ñequio ꞌo nnꞌaⁿya, candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na nntsjo̱o̱. Nquii Taya Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jeeⁿ tꞌmaⁿ cwiluiiñê, jom seicaꞌmo̱ⁿñê nnom welooya Abraham quia na tyomꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ndyuaa Mesopotamia cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncꞌoom tsjoom Harán. 3Tsoom nnom: “Caluiꞌ ñjaaⁿñe ndyuaa tsjomꞌ. Caꞌndiiꞌ nnꞌaⁿꞌ, cjaꞌ ndyuaa yuu na mꞌmo̱o̱ⁿya njomꞌ.” 4Quia joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ ndyuaa tsjomꞌm, ndyuaa Caldea. Tjaaⁿ ndyuaa Harán, tyomꞌaaⁿñê joꞌ joꞌ. Ndoꞌ jnda̱ na tueꞌ tsotyeeⁿ, jndyoñꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom ndyuaameiiⁿ yuu na mꞌaⁿꞌyoꞌ jeꞌ. 5Sa̱a̱ tînquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nnaaⁿꞌaⁿ ndyuaameiiⁿñe meiⁿ cweꞌ yuu na nncwintyjeeⁿꞌeⁿ. Sa̱a̱ tyeⁿ ꞌndii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom nnoom na maxjeⁿ nnaaⁿꞌaⁿ ndyuaameiiⁿ. Nncuaanaꞌ cwentaa nnꞌaⁿ na nluiindyena tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ jom xeⁿ jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ meiiⁿ xjeⁿꞌñeeⁿ tjaaꞌnaⁿ ntseinaaⁿ. 6Tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na joo nnꞌaⁿ na nluiindyena tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Abraham cwiicheⁿ ndyuaa na nncꞌomna na nchii ndyuaana. Tyeⁿ nndyeꞌntjomna nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ ndoꞌ wiꞌ nntjoomna nlꞌa naⁿꞌñeeⁿ cwii ñequiee siaⁿnto ntyu. 7Ndoꞌ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom: “Ja nncuꞌxa̱ⁿ nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ yuu na nndyeꞌntjomtyeⁿ nnꞌaⁿ na nluiindyena tsjaaⁿ ꞌnaⁿꞌ na wjaawicantyjooꞌ, jnda̱ chii nluiꞌna joꞌ joꞌ. Tyuaawaañe nncꞌomna nlatꞌmaaⁿꞌndyena ja.” 8Tqueⁿtyeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom nnom Abraham na catsꞌaaⁿ ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌ yuꞌndaa na nluiiñe na tsaⁿsꞌa. Joꞌ chii quia na tuiiñe jnaaⁿ Isaac, sꞌaaⁿ na ljoꞌ juu jnda̱ na jnda̱a̱ꞌ ñeeⁿ xuee na tuiiñe. Majoꞌti sꞌaa Isaac ñequio jnaaⁿ Jacob. Ndoꞌ Jacob ñecwii xjeⁿ sꞌaaⁿ ñequio canchooꞌwe ntseinaaⁿ na yonom, nnꞌaⁿ na cwiluiindye weloo jaa na canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ Israel.

9’Sa̱a̱ joo ntseinda Jacob, joꞌ welooya na ñetꞌom teiyo, jeeⁿ ta̱a̱ꞌ nꞌomna tyjeena José. Nda̱a̱na jom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tyꞌeñꞌom jom ndyuaa Egipto. Sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tyomꞌaaⁿ ñꞌeⁿñê ndyuaaꞌñeeⁿ. 10Seicandyaañe jom naquiiꞌ chaꞌtso nawiꞌ na tyotjoom. Tquiaa na jndo̱ꞌ tsꞌoom ndoꞌ sꞌaa na neiiⁿꞌ tsꞌom Faraón jom. Faraónꞌñeeⁿ cwiluiiñê tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ ndyuaa Egipto, ndoꞌ jom tyꞌioom tsꞌiaaⁿ José na catsa̱ꞌntjom tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌwaa ndyuaa Egipto hasta mati catsa̱ꞌntjom naquiiꞌ watsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

11’Xjeⁿꞌñeeⁿ jnaⁿnaꞌ na jndyo cwii jndoꞌ tꞌmaⁿ chaꞌwaa ndyuaa Egipto ñequio ndyuaa Canaán. Tꞌmaⁿ nawiꞌ tyotjoom nnꞌaⁿ. Ndoꞌ welooya taticaliuna ljoꞌ na nlcwaꞌna. 12Sa̱a̱ jnda̱ na jndii Jacob na niom nantquie ndyuaa Egipto, jñoom ntseinaaⁿ welooya najndyee tyꞌena joꞌ joꞌ. 13Jnda̱ chii tyꞌenndaꞌna na jnda̱ we. Joꞌ na secaño̱o̱ⁿ José na tyjeena jom. Ndoꞌ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿꞌñeeⁿ tajnaⁿꞌaⁿ na nnꞌaaⁿꞌ José naⁿꞌñeeⁿ. 14Nda̱nquia seijndaaꞌñe José na quiona ñequio tsotyena Jacob ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ wꞌaana. Joona jnda̱a̱ꞌ ndyeenꞌaaⁿ nchooꞌ qui nchooꞌ ꞌomndyena. 15Quia joꞌ tja Jacob ndyuaa Egipto. Joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ ndoꞌ tueeⁿꞌeⁿ ndoꞌ mati joꞌ joꞌ tja̱ ntseinaaⁿ, joo welooya na ñetꞌom teiyo. 16Jnda̱ chii tyꞌeñꞌomlcweꞌ ntseinda Jacob seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ tsjoom Siquem ndyuaa yuu na jnaⁿna. Joꞌ joꞌ tjacantꞌiuuꞌñê naquiiꞌ tseiꞌtsuaa na seijnda Abraham ñequio sꞌom xuee nda̱a̱ ntseinda Hamor.

17Tsoti Esteban:

—Welooya nnꞌaⁿ Israel na ñetꞌom teiyo, tyomꞌaⁿtina ndyuaa Egipto. Ndoꞌ yocheⁿ na tjatseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Abraham na nntsꞌaaⁿ, yacheⁿ tjawijndyendyena. 18Jndye nnꞌaⁿ ñetꞌom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ ndyuaa Egipto. Ndoꞌ tueeꞌntyjo̱ na tjaquieeꞌ cwii tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ na ticaljeii cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌoo José. 19Cwajndii sꞌaaⁿ. Tcoꞌweeⁿꞌeⁿ welooya. Sa̱ꞌntjoom na caꞌndyetona yoꞌndaa ndana na cwjeto. 20Joo ncueeꞌñeeⁿ tuiiñe Moisés. Tjaweeꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom yuꞌndaa. Tyomꞌaaⁿñê waaꞌ tsotyeeⁿ chaꞌna ndyee chiꞌ na teixꞌeetina jom. 21Jnda̱ chii ꞌndyena jom na cueeⁿꞌeⁿ sa̱a̱ majuuto yuscu jnda tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿꞌñeeⁿ ljeii jom. Sꞌaa chaꞌna jnda jom. 22Joꞌ chii tyotseiꞌnaⁿꞌaⁿ chaꞌtso na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ndyuaa Egipto. Tꞌoom na jndo̱ꞌ tsꞌoom na tyotseineiiⁿ ndoꞌ na tyochꞌeeⁿ.

23’Ndoꞌ Moisés, quia na tueeꞌ chaꞌna wenꞌaaⁿ choomꞌm sꞌaanaꞌ tsꞌoom na ñeꞌcjaacanoomꞌm nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na tuiiñê ntseindacantyjo Israel. 24Tjaaⁿ ndoꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na macoꞌwiꞌ cwii tsꞌaⁿ Egipto cwii tsꞌaⁿ tsjaaⁿ na tuiiñê. Joꞌ chii tjacwañomꞌm tsaⁿꞌñeeⁿ. Tjeiiꞌñê juu nawiꞌ na matjom. Seicueⁿꞌeⁿ tsꞌaⁿ Egipto. 25Ee seitioom na nlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ Israel na Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntseicandyaañe joona ñequio lꞌo̱ jom, sa̱a̱ tîcalaꞌno̱ⁿꞌna. 26Ndoꞌ cwiicheⁿ xuee ljeiiⁿ we nnꞌaⁿ Israel na cwilantjaꞌndye. Ndoꞌ na lꞌue tsꞌoom na caljoyaandyena, joꞌ chii tsoom nda̱a̱na: “ꞌO re mannꞌaaⁿndyoꞌ. ¿Chiuu na cwilantjaꞌndyoꞌ?” 27Quia joꞌ juu tsꞌaⁿ na malꞌue tiaꞌ ñꞌeⁿ xꞌiaaꞌ, ntqueeⁿ Moisés. Matsoom nnom: “¿ꞌÑeeⁿ juu tqueⁿ ꞌu na nntsa̱ꞌntjomꞌ jâ, ndoꞌ na nncuꞌxeⁿꞌ jâ? 28¿Aa ñeꞌcatseicueꞌ ja, chaꞌna seicueꞌ tsꞌaⁿ Egipto wja?” 29Jnda̱ na jndii Moisés ñꞌoomwaaꞌ, jleinoom. Tjaaⁿ ndyuaa Madián. Mana ljooꞌñeyaaⁿ joꞌ joꞌ. Ndoꞌ joꞌ joꞌ tocoom, tuiindye we ntseinaaⁿ naⁿnom.

30’Quia na jnda̱ teinom wenꞌaaⁿ ntyu na mꞌaaⁿ joꞌ joꞌ seijomnaꞌ na mꞌaaⁿ cwii joo quiiꞌ jnda̱a̱ na nndyooꞌ sjo̱ Sinaí ndoꞌ teitquiooꞌñe cwii ángel nnoom naquiiꞌ ntsaachom na cwico tsaꞌ tsꞌo̱o̱ nꞌioom. 31Tꞌmaⁿ seitsaⁿꞌnaꞌ jom na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na ljoꞌ. Ndoꞌ seicandyooꞌñê na nntyꞌiaaꞌyaaⁿ ndoꞌ jñeeⁿ na matseineiⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 32Matso: “Ja cwiluiindyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaꞌ weloꞌ Abraham tsaⁿ na ñetꞌoom teiyoticheⁿ, ñꞌeⁿ Isaac, ñꞌeⁿ Jacob.” Quia na jndii Moisés na ljoꞌ, teiñê na macatyꞌueeⁿ. Meiⁿ tîcꞌoomtꞌmaaⁿꞌñê tsꞌoom na nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ. 33Ndoꞌ matso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom: “Cwjiꞌ lcomꞌ na ñjomꞌ ee yujoꞌ yuu na meintyjeꞌ matseixmaⁿnaꞌ tyuaa na ljuꞌ ee ñjaaⁿ tyjeꞌcaño̱o̱ⁿya. 34Ja jnda̱ ntyꞌiayaya na cwitaꞌwiꞌ nnꞌaⁿ ndyuaa Egipto nnꞌaⁿya nnꞌaⁿ Israel ndoꞌ jnda̱ jndiiya na cwitcweena. Ndoꞌ jnda̱ jndyocua̱ya na nntseicandyaandyo̱ joona. Joꞌ chii majño̱o̱ⁿya ꞌu na cjaꞌlcweꞌ ndyuaa Egipto.”

35Tsoticheⁿ Esteban:

—Moisésꞌñeeⁿ, ñelꞌa nnꞌaⁿ Israel na ticueeꞌ nꞌomna jom. Jluena nnoom: “¿ꞌÑeeⁿ tqueⁿ ꞌu na nntsa̱ꞌntjomꞌ jâ ndoꞌ na nncuꞌxeⁿꞌ jâ?” Sa̱a̱ majuutoom tyꞌiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌiaaⁿ jom na catsa̱ꞌntjoom joona ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nndyaandyena nawiꞌ na tyomꞌaⁿna. Luaaꞌ sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom xjeⁿ na teitquiooꞌñe ángel nnoom naquiiꞌ tsaꞌ tsꞌo̱o̱ nioom na cwico. 36Majuu Moisésꞌñeeⁿ tjeiiⁿꞌeⁿ welooya nnꞌaⁿ Israel na ñetꞌom ndyuaa Egipto. Jndye ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ tyochꞌeeⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ na tjaa ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ na jndeii nquii. Mati tyochꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ quia na teiꞌnomna Ndaaluee Wee ndoꞌ quia na tyomꞌaⁿna ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom wenꞌaaⁿ ntyu. 37Manqueⁿ na tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel: “Tyꞌo̱o̱tsꞌom nlqueeⁿ cwii nnꞌaⁿꞌyoꞌ na nñequiaa ñꞌoomꞌm nda̱a̱ꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na tqueeⁿ ja.” 38Majom na tyocañꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyena quia na tyotjomndyena ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom. Joꞌ joꞌ seineiⁿ ángel ñꞌeⁿñê sjo̱ Sinaí. Jnda̱ chii jom seineiiⁿ nda̱a̱ welooya nnꞌaⁿ Israel. Jom toꞌñoom ñꞌoom na mañequiaanaꞌ na tseixmaⁿ tsꞌaⁿ na wandoꞌ añmaaⁿꞌ na jndyoteincooꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱ jaa.

39’Sa̱a̱ welooya tiñeꞌcalacanda̱na ñꞌoom na tsoom nda̱a̱na. Tiñeꞌcalañꞌoomꞌndyena jom ndoꞌ lꞌana na ñeꞌcꞌoolcweeꞌna ndyuaa Egipto. 40Yocheⁿ na tyomꞌaaⁿ xqueⁿ sjo̱ Sinaí jluena nnom Aarón: “Catsaꞌ ꞌnaⁿ na nlatꞌmaaⁿꞌndyo̱ na nncꞌoojndyeenaꞌ jo nda̱a̱ya na nntsaalcwa̱a̱ꞌa Egipto ee ticaliuuya ljoꞌ tjom Moisés tsꞌaⁿ na tjeiꞌ jaa joꞌ joꞌ.” 41Ndoꞌ lꞌana cwii ꞌnaⁿ chaꞌcwijom quiooꞌjndyo chjoo. Ndoꞌ nnom juunaꞌ tyolaꞌcwjeena quiooꞌ na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena na lꞌana xuee. Jeeⁿ neiiⁿna ñequio juunaꞌ, ndoꞌ cweꞌ ꞌnaⁿ na lꞌa nquieena. 42Joꞌ chii ꞌndii Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. ꞌNdiitoom na calatꞌmaaⁿꞌndyetona meiiⁿ cweꞌ cancjuu na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee. Ee naquiiꞌ libro na teiljeii ñꞌoom ndyuee profetas, matsonaꞌ:

ꞌO nnꞌaⁿ Israel, ¿aa no̱o̱ⁿya tyoñequiaꞌyoꞌ quiooꞌ na tyolacwjeꞌyoꞌ

wenꞌaaⁿ ntyuꞌñeeⁿ na tyomꞌaⁿꞌyoꞌ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom?

43Nchii joꞌ lꞌaꞌyoꞌ ee ñejleiñꞌomꞌyoꞌ wꞌaaliaa na ndiiꞌ juu na tyolatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ na jndyu Moloc.

Ndoꞌ ñejleiñꞌomꞌyoꞌ caxjuu cwentaaꞌ juu na tyolatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ na jndyu Renfán.

Ñequiiꞌcheⁿ ꞌnaⁿ na ñelꞌaꞌ ncjoꞌyoꞌ ñejlatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ.

Joꞌ chii jeꞌ nncwjiiꞌa ꞌo ndyuaa tsjomꞌyoꞌ, nntsaꞌyoꞌ hasta cwiicheⁿ na ntyjaaꞌ tsjoom Babilonia.

44Tsoti Esteban:

—Juu ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom, tyoleiñꞌom welooya wꞌaaliaa yuu tyolawena ljo̱ꞌ lcaaꞌ na chuuꞌ ljeii na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Wꞌaaliaaꞌñeeⁿ tuiinaꞌ chaꞌxjeⁿ na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom Moisés na catsꞌaaⁿ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ na jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ nnom. 45Juunaꞌ tquioñꞌom ndacantyjo welooya quia na jndyochuu Josué joona ndyuaameiiⁿñe, ndyuaa na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nndaana. Joꞌ chii tjeiiⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ na ñetꞌom ndyuaameiiⁿñe cha ljooꞌndye welooya juunaꞌ. Ndoꞌ ljooñe tyoleiñꞌomtina wꞌaaliaaꞌñeeⁿ hasta quia na tyomꞌaaⁿ David. 46Tjaweeꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿ David. Ñeꞌcatsꞌaaⁿ wꞌaa yuu na nncꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyotseitꞌmaaⁿꞌñe weloomꞌm Jacob tsaⁿ na ñetꞌoom teiyocheⁿ. 47Sa̱a̱ jnaaⁿ Salomón juu sꞌaa wꞌaaꞌñeeⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 48Sa̱a̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ na ndyeticheⁿ, nchii cweꞌ naquiiꞌ lꞌaa na cwilꞌa nnꞌaⁿ macꞌeeⁿ. Ee luaaꞌ tyotso profeta. Seineiⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom na seijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ tsꞌom. Matsoom:

49Cañoomꞌluee matseixmaⁿnaꞌ ndio ꞌnaⁿya yuu na mawacatya̱ⁿ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya.

Ndoꞌ tsjoomnancue matseixmaⁿnaꞌ cweꞌ chaꞌna ꞌnaⁿ yuu na cwiquieꞌ ncꞌa̱.

Ncꞌe na ljoꞌ, ¿cwaaⁿ wꞌaa na nlꞌaꞌyoꞌ cwentaya?

Ndoꞌ ¿yuu waa cwii joo na ya na nncwajndya̱ya?

50¿Aa nchii nnco̱ sꞌaa cañoomꞌluee ñꞌeⁿ tsjoomnancue?

51Tsoti Esteban:

—ꞌO maxjeⁿ quieꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna nnꞌaⁿ na tyoolatꞌmaaⁿꞌndye Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee tiñeꞌcandyeꞌyoꞌ meiⁿ tiñeꞌcalacanda̱ꞌyoꞌ. Ñequiiꞌ na cwitsaꞌyoꞌ nacjooꞌ Espíritu Santo. Chaꞌna tyolꞌa weloꞌyoꞌ na ñetꞌom teiyo majoꞌti cwilꞌaꞌ ꞌo. 52Weloꞌyoꞌ na ñetꞌom teiyo, ¿Aa tyomꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ na tyoñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tîcataꞌwiꞌna juu? Maxjeⁿ tjaaꞌnaⁿ. Jlaꞌcwjee weloꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na tyolaꞌcandii na nndyo nquii Cristo na cwiluiiñe na matyꞌiomyanaꞌ. Ndoꞌ ꞌo jeꞌ jnda̱ tquiaꞌyoꞌ cwenta jom ndoꞌ jnda̱ jlaꞌcueꞌyoꞌ jom. 53Mancjoꞌtoꞌyoꞌ na toꞌñoomꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés na tquia ángeles. Sa̱a̱ tîcalacanda̱ꞌyoꞌ juunaꞌ.

Jlaꞌcueeꞌna Esteban

54Jnda̱ na jndye naⁿꞌñeeⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ jlaꞌjmeiⁿꞌndyena. Tyoteinquiena ndeiꞌnꞌomna na jeeⁿ lioona Esteban. 55Sa̱a̱ jom na tooꞌ naquiiꞌ tsꞌoom mꞌaaⁿ Espíritu Santo, jlunda̱a̱ñê ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ cañoomꞌluee. Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na neiⁿcooꞌ caxuee yuu na mꞌaaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Jesús na meintyjeeꞌ jo ntyjaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya. 56Ndoꞌ matsoom:

—Cantyꞌiaꞌyoꞌ. Mantyꞌiaya na jnda̱ jnaaⁿ cañoomꞌluee, ndoꞌ nquii Jesús na jnaⁿ joꞌ joꞌ, meintyjeeꞌ ntyjaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya.

57Quia joꞌ jndeii tyolaxuaana na jmeiⁿꞌndyena. Jlacuꞌna luaꞌquina ndoꞌ ñejom tyꞌenomna nacjoomꞌm. 58Ndoꞌ jndeii tyꞌentquieena jom nnom tsjoom. Jnda̱ chii nnꞌaⁿ na tyolue na waa jnaaⁿꞌaⁿ tjeiiꞌna liaa na teincoo na cweeꞌna. Tsa̱ꞌna joonaꞌ, ndoꞌ cwii tsꞌaⁿ na titquieñe na jndyu Saulo jom sꞌaaⁿ cwenta joonaꞌ. Jnda̱ chii tyotmeiiⁿꞌna ljo̱ꞌ Esteban. 59Ndoꞌ yocheⁿ na cwitmeiiⁿꞌna ljo̱ꞌ jom, seineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matsoom:

—Ta Jesús, coñomꞌ añmaⁿ ꞌnaⁿya.

60Jnda̱ chii tcoomꞌm xtyeeⁿ. Jndeii seixuaⁿ, matsoom:

—Ta, tincwjaaꞌndyuꞌ cwenta jnaaⁿna na cwilaꞌcueeꞌna ja.

Jnda̱ tsoom na luaaꞌ mana tueeⁿꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index