Search form

Hechos 7:35

35Tsoticheⁿ Esteban:

—Moisésꞌñeeⁿ, ñelꞌa nnꞌaⁿ Israel na ticueeꞌ nꞌomna jom. Jluena nnoom: “¿ꞌÑeeⁿ tqueⁿ ꞌu na nntsa̱ꞌntjomꞌ jâ ndoꞌ na nncuꞌxeⁿꞌ jâ?” Sa̱a̱ majuutoom tyꞌiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌiaaⁿ jom na catsa̱ꞌntjoom joona ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nndyaandyena nawiꞌ na tyomꞌaⁿna. Luaaꞌ sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom xjeⁿ na teitquiooꞌñe ángel nnoom naquiiꞌ tsaꞌ tsꞌo̱o̱ nioom na cwico.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index