Search form

Hechos 7:42

42Joꞌ chii ꞌndii Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. ꞌNdiitoom na calatꞌmaaⁿꞌndyetona meiiⁿ cweꞌ cancjuu na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee. Ee naquiiꞌ libro na teiljeii ñꞌoom ndyuee profetas, matsonaꞌ:

ꞌO nnꞌaⁿ Israel, ¿aa no̱o̱ⁿya tyoñequiaꞌyoꞌ quiooꞌ na tyolacwjeꞌyoꞌ

wenꞌaaⁿ ntyuꞌñeeⁿ na tyomꞌaⁿꞌyoꞌ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index