Search form

Hechos 7:43

43Nchii joꞌ lꞌaꞌyoꞌ ee ñejleiñꞌomꞌyoꞌ wꞌaaliaa na ndiiꞌ juu na tyolatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ na jndyu Moloc.

Ndoꞌ ñejleiñꞌomꞌyoꞌ caxjuu cwentaaꞌ juu na tyolatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ na jndyu Renfán.

Ñequiiꞌcheⁿ ꞌnaⁿ na ñelꞌaꞌ ncjoꞌyoꞌ ñejlatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ.

Joꞌ chii jeꞌ nncwjiiꞌa ꞌo ndyuaa tsjomꞌyoꞌ, nntsaꞌyoꞌ hasta cwiicheⁿ na ntyjaaꞌ tsjoom Babilonia.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index