Search form

Hechos 7:52

52Weloꞌyoꞌ na ñetꞌom teiyo, ¿Aa tyomꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ na tyoñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tîcataꞌwiꞌna juu? Maxjeⁿ tjaaꞌnaⁿ. Jlaꞌcwjee weloꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na tyolaꞌcandii na nndyo nquii Cristo na cwiluiiñe na matyꞌiomyanaꞌ. Ndoꞌ ꞌo jeꞌ jnda̱ tquiaꞌyoꞌ cwenta jom ndoꞌ jnda̱ jlaꞌcueꞌyoꞌ jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index