Search form

Hechos 7:8

8Tqueⁿtyeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom nnom Abraham na catsꞌaaⁿ ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌ yuꞌndaa na nluiiñe na tsaⁿsꞌa. Joꞌ chii quia na tuiiñe jnaaⁿ Isaac, sꞌaaⁿ na ljoꞌ juu jnda̱ na jnda̱a̱ꞌ ñeeⁿ xuee na tuiiñe. Majoꞌti sꞌaa Isaac ñequio jnaaⁿ Jacob. Ndoꞌ Jacob ñecwii xjeⁿ sꞌaaⁿ ñequio canchooꞌwe ntseinaaⁿ na yonom, nnꞌaⁿ na cwiluiindye weloo jaa na canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ Israel.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index