Search form

Hechos 8

1Ndoꞌ tyomꞌaaⁿ Saulo joꞌ joꞌ, seijomñê na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ Esteban.

Tyocoꞌwiꞌ Saulo nnꞌaⁿ na laxmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom

Majuu xuee na jlacueeꞌna Esteban jnaⁿnaꞌ cwajndii tyontyjo̱ nnꞌaⁿ Jerusalén tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ joꞌ joꞌ. Joꞌ chii chaꞌtsondyena tyotꞌoomꞌndyena chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea ñequio tsꞌo̱ndaa Samaria. Macanda̱ nquiee apóstoles tîcatꞌoomꞌndyena. 2Ntꞌom naⁿnom na jeeⁿ xcweeꞌ nꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tyꞌecatꞌiuuna Esteban. Jeeⁿ tyotyueena na jnda nquiuna jom. 3Ndoꞌ Saulo cwajndii tyocoꞌweeⁿꞌeⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Tyojaaqueⁿꞌeⁿ meiⁿ quiiꞌ lꞌaa ndoꞌ ñequio na jndeiꞌnaꞌ tyocwjeeⁿꞌeⁿ naⁿnom ndoꞌ naⁿlcu. Tyocjaachom joona. Tyotioom joona wꞌaancjo.

Tyoñeꞌquia nnꞌaⁿ ñꞌoom naya ndyuaa Samaria

4Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ na tꞌoomꞌndye tyomaꞌnomna. Meiⁿyuucheⁿ na tquiena tyolaꞌneiⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 5Cwii joona, tsꞌaⁿ na jndyu Felipe, tjacueeⁿ cwii tsjoom tsꞌo̱ndaa Samaria. Tyotseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. 6Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jeeⁿ ya tqueⁿna cwenta ñꞌoom na tyotseineiiⁿ ndoꞌ ntyꞌiaana ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na tyochꞌeeⁿ na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ. 7Jndye nnꞌaⁿ na tyoleichuu jndyetia nꞌmaaⁿna sꞌaaⁿ. Quia na jluiꞌ jndyetiaꞌñeeⁿ quiiꞌ nꞌomna jndeii jlaꞌxuaanaꞌ. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌeeꞌ ndoꞌ ntjeiⁿ luee tcoꞌyanaꞌ joona sꞌaa Felipe. 8Ncꞌe na ljoꞌ, jndye nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ tyomꞌaⁿna na jeeⁿ neiiⁿna.

9Jnda̱ jaachꞌee xuee mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ na caluaꞌñe na jndyu Simón. Tyonquiuꞌnnꞌaaⁿ nnꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Samaria, na tyotsoom nda̱a̱na na jom jeeⁿ tꞌmaⁿ tseixmaaⁿ. 10Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ meiiⁿ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiindye meiiⁿ nnꞌaⁿ na cje laxmaⁿ jeeⁿ tyoqueⁿna cwenta ñꞌoom na tyotseineiiⁿ. Tyoluena:

—Simónmꞌaaⁿꞌ, juu najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tꞌmaⁿ matseixmaaⁿ joꞌ.

11Nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ tyoqueⁿna cwenta ñꞌoom na tyotseineiiⁿ ee teiyo manquiuꞌnnꞌaaⁿ joona ñequio tsꞌiaaⁿ caluaꞌ na machꞌeeⁿ. 12Sa̱a̱ quia na jnda̱ jlaꞌyuꞌna ñꞌoom na tyotseineiⁿ Felipe cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xueeꞌ Jesucristo, quia joꞌ naⁿnom ndoꞌ naⁿlcu teitsꞌoomndyena. 13Ndoꞌ manquiiti Simón seiyoomꞌm ndoꞌ teitsꞌoomñê. Ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ na ñꞌeⁿñꞌeeⁿ ñꞌeⁿ Felipe. Jeeⁿ tyocjaaweeꞌ tsꞌoom ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na tyochꞌee Felipe na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ meiⁿ xocjaantyjo̱o̱ꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ chiuu tuiiyuu.

14Ndoꞌ Jerusalén mꞌaⁿ apóstoles, jnda̱ na jndyena na mati nnꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Samaria macwilaꞌyuꞌna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii jñoomna we xꞌiaana, Pedro ñꞌeⁿ Juan, na cꞌoo naⁿꞌñeeⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ndyuaa Samaria. 15Ndoꞌ jnda̱ na tquie naⁿꞌñeeⁿ joꞌ joꞌ, tyolaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Taⁿna nnoom na quiaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ. 16Ee meiⁿcwiindye naⁿꞌñeeⁿ tyootoꞌñoomna Espíritu Santo, macanda̱ na jnda̱ teitsꞌoomndyena ñequio xueeꞌ Ta Jesús. 17Quia joꞌ Pedro ñꞌeⁿ Juan tioona lueena nacjoo naⁿꞌñeeⁿ. Mana toꞌñoomna Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna.

18Jnda̱ na ntyꞌiaaꞌ Simón na joo nnꞌaⁿ na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tioona lueena nacjoo naⁿꞌñeeⁿ, toꞌñoomna Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna, quia joꞌ seiqueeⁿnaꞌ tsꞌoom na mati jom ñeꞌcatsꞌaaⁿ na ljoꞌ. Joꞌ chii tsoom nda̱a̱na na sꞌom nñequiaaⁿ. 19Matsoom:

—Quiaꞌyoꞌ na ntseixmaⁿya najndeii na cwilaxmaⁿꞌyoꞌ cha mati ja meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nntio̱o̱ lꞌo̱o̱ nacjooꞌ maxjeⁿ nncoꞌñom Espíritu Santo naquiiꞌ tsꞌom.

20Sa̱a̱ matso Pedro nnoom:

—Sꞌom ꞌnaⁿꞌ catsuunaꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ, ꞌu matseiꞌtiuuꞌ na cweꞌ ñequio sꞌom nncoñomꞌ naya na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwicandaa nnꞌaⁿ na cweꞌyu. 21ꞌU ticatsonaꞌ na nntseijomndyuꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilꞌaayâ ee tiyuuꞌ na xcweeꞌ tsꞌomꞌ jo nnoom. 22Calcweꞌ tsꞌomꞌ jnaⁿꞌ luaaꞌ, ndoꞌ catseityꞌoondyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntsꞌaacheⁿndyo ndyaꞌ nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom ꞌu na luaaꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌomꞌ. 23Ee mantyꞌiaya juu jnaⁿꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom ꞌnaⁿ ja na nncꞌuu tsꞌaⁿ ndoꞌ chaꞌcwijom lꞌuaancjo na chuꞌtyeⁿndyuꞌ.

24Quia joꞌ tso Simón nda̱a̱na:

—Cataⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na meiⁿcwii ticatjo̱ⁿya chaꞌna cwinduꞌyoꞌ.

25Pedro ñꞌeⁿ Juan jlaꞌneiⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tjeiꞌyuuꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Jnda̱ chii jnaⁿna tsjoomꞌñeeⁿ ndyuaa Samaria na nncꞌoolcweeꞌna Jerusalén. Jndye njoom nchꞌu tyoꞌoowiꞌnomna ndyuaaꞌñeeⁿ. Tyoñequiana ñꞌoom naya nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

Felipe ñequio tsꞌaⁿ ndyuaa Etiopía

26Ndoꞌ seineiⁿ ángel ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Felipe. Tso: “Cjaꞌ nato Jerusalén na wjaanaꞌ tsjoom Gaza jo ntyja na macaluiꞌ caxjuu tsoomꞌnaaⁿ.” Juu natoꞌñeeⁿ mawinomnaꞌ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom. 27Quia joꞌ teicantyjaaⁿ tjaaⁿ. Ndoꞌ natoꞌñeeⁿ teincwiñê ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na jnaⁿ ndyuaa Etiopía. Tsaⁿꞌñeeⁿ tsaⁿsꞌa eunuco na mandiꞌntjom nnom Candace tsaⁿscu na matsa̱ꞌntjom ndyuaa Etiopía. Tyomꞌaaⁿ tsꞌiaaⁿ na tyotseiweeⁿ sꞌom naquiiꞌ watsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿscuꞌñeeⁿ. Tjatseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom Jerusalén. 28Ndoꞌ jeꞌ majaalcweeⁿꞌeⁿ. Ñjoom tsꞌom tornom ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Matseiꞌnaⁿꞌaⁿ tsom na chuuꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na seiljeii Isaías. 29Ndoꞌ tso Espíritu nnom Felipe:

—Catseicandyooꞌndyuꞌ nacañoomꞌ tornomwaaꞌ. Catseijomndyuꞌ ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na maleiñꞌoom juunaꞌ.

30Quia joꞌ tjantyjaaꞌ Felipe tsaⁿꞌñeeⁿ. Jñeeⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na seiljeii Isaías. Taxꞌeeñê nnom, matsoom:

—¿Aa matseiꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoom na matseiꞌnaⁿꞌ?

31Matso tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—¿Chiuu nntsꞌaayo̱ na nntseiꞌno̱ⁿꞌa ee tjaa ꞌñeeⁿ juu mꞌmo̱ⁿ no̱o̱ⁿ?

Ndoꞌ tcaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na cjawa Felipe tornom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nncwacatyeeⁿ na cañoomꞌm.

32Luaa matso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseiꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ:

Quia na wjaañꞌoom tsꞌaⁿ catsmaⁿ na nntseicueⁿꞌeⁿ juuyoꞌ meiⁿchjoo ticatseixuaayoꞌ.

Mati chaꞌna catsmaⁿ chjoo quia na matyjee tsꞌaⁿ somꞌm ñemaaⁿꞌ ꞌñom,

malaaꞌtiꞌ tjaa ljoꞌ tso tsꞌaⁿ na cwiluiiñe catsmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiiⁿ na wiꞌ tyotjoom.

33Jlaꞌjnaaⁿꞌ nnꞌaⁿ jom meiⁿ tîcatuꞌxeⁿyana ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nntseineiⁿ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaaⁿꞌaⁿ na tjawicantyjooꞌ,

maxjeⁿ tjaaꞌnaⁿ ee tyuaaꞌ jlaꞌcueeꞌna jom.

34Quia joꞌ taxꞌee tsꞌaⁿ Etiopía nnom Felipe, matsoom:

—Cwii nayaꞌñeeⁿ, catsuꞌyaꞌ no̱o̱ⁿ, tsꞌaⁿ na tyoñequiaa ñꞌoommeiiⁿñe ¿aa matseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ oo aa cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ?

35Quia joꞌ Felipe to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu ñꞌoomꞌñeeⁿ na teiljeii naquiiꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na seiꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Tyotseineiiⁿ nnom tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. 36Ndoꞌ yocheⁿ na cwiꞌoona nato, tquiena cwii joo yuu waa ndaatioo. Quia joꞌ matso tsꞌaⁿ Etiopía nnoom:

—Cantyꞌiaꞌ, ñjaaⁿ waa ndaatioo. ¿Aa waa na nntseicuꞌnaꞌ na nnleitsꞌoomndyo̱?

37Quia joꞌ matso Felipe nnoom:

—Xeⁿ matseiꞌyuꞌ ñequio na xcweeꞌ tsꞌomꞌ nnda̱a̱ nleitsꞌoomndyuꞌ.

Tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ matsoom:

—Matseiyuꞌa na Jesucristo cwiluiiñê Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

38Quia joꞌ tsꞌaⁿ Etiopía sa̱ꞌntjoom na cjaameintyjeeꞌ tornom. Jnda̱ chii wendyena tquiocuena, tyꞌecuo̱na quiiꞌ ndaatioo, mana seitsꞌoomñe Felipe jom. 39Jnda̱ na jluiꞌna quiiꞌ ndaatioo, nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom tjañꞌoom Felipe. Ndoꞌ tsꞌaⁿ Etiopíaꞌñeeⁿ taticantyꞌiaaꞌtyeeⁿ Felipe, sa̱a̱ tjaaⁿ nato na mawjaⁿ ñequio na neiiⁿꞌ tsꞌoom. 40Ndoꞌ Felipe jeꞌ, teitquiooꞌñê tsjoom Azoto, ndoꞌ jndye njoom tyomanoom tyoñequiaaⁿ ñꞌoom naya hasta tueeꞌnnaaⁿꞌaⁿ tsjoom Cesarea.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index