Search form

Hechos 8:32

32Luaa matso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseiꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ:

Quia na wjaañꞌoom tsꞌaⁿ catsmaⁿ na nntseicueⁿꞌeⁿ juuyoꞌ meiⁿchjoo ticatseixuaayoꞌ.

Mati chaꞌna catsmaⁿ chjoo quia na matyjee tsꞌaⁿ somꞌm ñemaaⁿꞌ ꞌñom,

malaaꞌtiꞌ tjaa ljoꞌ tso tsꞌaⁿ na cwiluiiñe catsmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiiⁿ na wiꞌ tyotjoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index