Search form

Hechos 9

Lcweꞌ tsꞌom Saulo jnaaⁿꞌaⁿ

(Hch. 22:6-16; 26:12-18)

1Ndoꞌ Saulo ticandoꞌ nncjaameintyjeeⁿꞌeⁿ na matseicatyꞌueeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñequio Ta Jesús. Ndicwaⁿ macantyjaaꞌñê na nntseicwjeⁿ joona. Joꞌ chii tjaaⁿ na mꞌaaⁿ tyee na cwiluiitquieñe. 2Tcaaⁿ ljeii nnom juu na nncjaañꞌoom tsjoom Damasco na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ judíos lanꞌom ꞌnaaⁿna. Ljeiiꞌñeeⁿ tquiaanaꞌ najneiⁿ na nncjaacwjaaⁿ naⁿnom ndoꞌ naⁿlcu nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ natooꞌ Jesús, na nncjaachom joona pra̱so Jerusalén. 3Njoom nato na jnda̱ jaawinoomꞌm tsjoom Damasco ndoꞌ matsꞌia joꞌ tioo cwii chom ndiocheⁿ nacañomꞌm na jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee. 4Ndoꞌ tiooñê nomtyuaa ndoꞌ jñeeⁿ na seineiⁿ tsꞌaⁿ. Matso nnoom:

—Aa ndiꞌ, Saulo, ¿chiuu na jeeⁿ mantyjo̱ꞌ ja?

5Ndoꞌ tꞌo̱o̱ⁿ:

—¿ꞌÑeeⁿ ꞌu Ta?

Matso nnoom:

—Ja Jesús tsꞌaⁿ na mantyjo̱ꞌ.

6Ndoꞌ Saulo cwiteiñê na macatyꞌueeⁿ. Matsoom:

—¿Chiuu lꞌue tsꞌomꞌ Ta na catsꞌaa?

Quia joꞌ matso Jesús nnoom:

—Quicantyjaꞌ, cjaꞌquieꞌ quiiꞌ tsjoom. Joꞌ joꞌ nntso tsꞌaⁿ njomꞌ ljoꞌ macaⁿnaꞌ na nntsaꞌ.

7Ndoꞌ naⁿnom na cwiꞌoo ñꞌeⁿ Saulo, sꞌaanaꞌ na jeeⁿ tyuena ee jndyena na seineiⁿ tsꞌaⁿ sa̱a̱ titquiooꞌñe. 8Quia joꞌ teicantyja Saulo nomtyuaa. Seinꞌmeiiⁿꞌeⁿ luaꞌnnoom sa̱a̱ tileicantyꞌiaaⁿꞌaⁿ. Joꞌ chii tꞌuena tsꞌo̱o̱ⁿ tyꞌeñꞌomna jom tsjoom Damasco. 9Joꞌ joꞌ tyomꞌaaⁿ cwii ndyee xuee na tileicantyꞌiaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ tîcwaaⁿꞌaⁿ meiⁿ na nncꞌom ndaa tjaaꞌnaⁿ.

10Tsjoomꞌñeeⁿ tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ na jndyu Ananías. Tsaⁿꞌñeeⁿ tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Ta Jesús. Seineiⁿ matso:

—Ananías.

Tꞌo̱o̱ⁿ, matsoom:

—Luaa ja Ta.

11Quia joꞌ matso Ta Jesús nnoom:

—Quicantyjaꞌ cjaꞌ nataa na jndyunaꞌ na Ndyeyu tja. Waaꞌ Judas calꞌueꞌ tsꞌaⁿ na jndyu Saulo, tsꞌaⁿ na jnaⁿ tsjoom Tarso. Tsaⁿꞌñeeⁿ mamatseineiiⁿ no̱o̱ⁿ. 12Ndoꞌ jnda̱ tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na ꞌu Ananías jnda̱ jndyoꞌquieꞌ na mꞌaaⁿ ndoꞌ jndyoꞌcatiooꞌ lꞌo̱ꞌ nacjoomꞌm cha nnda̱a̱ nntyꞌiaaꞌnnaaⁿꞌaⁿ.

13Jnda̱ na jndii Ananías na luaaꞌ, tsoom:

—Jndye ñꞌoom jnda̱ mandiiya, Ta, na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cwanti nawiꞌ machꞌeeⁿ nnꞌaⁿ cwentaꞌ na mꞌaⁿ Jerusalén. 14Ndoꞌ jeꞌ ñjaaⁿ jnda̱ tyjeeⁿꞌeⁿ ñequio ljeii na tquia ntyee na cwiluiitquiendye na mañequiaanaꞌ najneiⁿ cha na chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilcwiiꞌ xueꞌ nncjaachom joona na chuꞌtyeⁿndyena na nntioom joona wꞌaancjo.

15Sa̱a̱ matso Jesús nnoom:

—Cjaꞌ ee jnda̱ tjeiiꞌndyo̱ jom na nntseineiiⁿ cantyja ꞌnaⁿya jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ ndyuaa ñequio nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom joona, ndoꞌ mati nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel. 16Ndoꞌ nntsꞌaa na nncjaaljeiiⁿ na maxjeⁿ jndye nawiꞌ macaⁿnaꞌ na nncwinoom cantyja na matseiyoomꞌm ñꞌeⁿndyo̱.

17Quia joꞌ tja Ananías wꞌaa na mꞌaaⁿ Sauloꞌñeeⁿ. Jnda̱ na tjaqueⁿꞌeⁿ, tioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Matsoom:

—ꞌU re nnꞌaⁿya Saulo, nquii Ta Jesús na teitquiooꞌñê njomꞌ nato na jndyoꞌ, jñoom ja na mꞌaaⁿꞌ. Lꞌue tsꞌoom na nntyꞌiaꞌnndaꞌ ndoꞌ na tooꞌ nntseixmaⁿꞌ Espíritu Santo naquiiꞌ tsꞌomꞌ.

18Mañoomꞌ tquiaa chaꞌcwijom luaꞌtsja nꞌom nnom Saulo. Jnda̱a̱ na ntyꞌiaaꞌnnaaⁿꞌaⁿ. Quia joꞌ teicantyjaaⁿ, teitsꞌoomñê. 19Jnda̱ chii tcwaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ tquiaanndaꞌnaꞌ najneiⁿ. Ljooꞌñê cwantindyo xuee ñequio nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ tsjoom Damasco.

Saulo mañequiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom Damasco

20Mantyja to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyoñequiaaⁿ ñꞌoom quiiꞌ lanꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos na nquii Jesús cwiluiiñê Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 21Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ seitsaⁿꞌnaꞌ joona. Tyoluena:

—¿Aa nchii tsaⁿmꞌaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na tyomaꞌnom Jerusalén na tyocoꞌweeⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilcwiiꞌ xueeꞌ Jesús? Ndoꞌ ¿aa nchii mati jnda̱ jñoom ñjaaⁿ na nncjaachom nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na chuꞌtyeⁿndye jo nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye?

22Ndoꞌ Saulo tjanaⁿjndeiityeeⁿ na tyoñequiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyoꞌmo̱o̱ⁿ na mayuuꞌ na Jesús cwiluiiñê Cristo. Joꞌ na tjatseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ Damasco.

Jluiꞌnꞌmaaⁿñe Saulo luee nnꞌaⁿ judíos

23Jnda̱ jaachꞌee xuee na maꞌmo̱ⁿ Saulo ndoꞌ jnda̱ chii tjoomꞌ ñꞌoom tꞌmaⁿ nnꞌaⁿ judíos na nlacueeꞌna jom. 24Sa̱a̱ jñeeⁿ na ljoꞌ. Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ naxuee ndoꞌ natsjom tyondo̱o̱na jom ndyueelꞌa tatiom nnom tsjoomna na nlacueeꞌna jom. 25Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ teijndeiina jom natsjom. Tuo̱o̱ⁿ tsꞌom cwii tsquiee lꞌo̱o̱. Jlacꞌo̱ⁿna jom mantana na waa na ndye ꞌndyoo tatiom nnom tsjoom. Chii tjacueeⁿ cwiicheⁿ na ntyja, mana tjaaⁿ.

Saulo tyoñequiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoom Jerusalén

26Quia na jnda̱ tueⁿꞌeⁿ Jerusalén ñeꞌcatseijomñê ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ, sa̱a̱ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ nquiaana jom ee tiñeꞌcalayuꞌna na tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ jom. 27Sa̱a̱ tjañꞌoom Bernabé jom na mꞌaⁿ apóstoles. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ chiuu waa na ntyꞌiaaꞌ Saulo Ta Jesús na njoom nato, ndoꞌ na seineiⁿ Ta Jesús nnoom ndoꞌ chiuu waa na meiⁿchjoo tinquiaⁿꞌaⁿ na tyoñequiaaⁿ ñꞌoom ñequio xueeꞌ Jesús Damasco. 28Ndoꞌ ljooꞌñe Saulo Jerusalén na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ. 29Meiⁿchjoo tiꞌmaaⁿꞌ tsꞌoom na tyoñequiaaⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús. Tyotseineiiⁿ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ judíos na cwilaꞌneiⁿ ñꞌoom griego, sa̱a̱ joona tyolꞌueena chiuu ya nlꞌana na nlacueeꞌna jom. 30Sa̱a̱ jnda̱ na jndye nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na ljoꞌ, tyꞌeñꞌomna jom Cesarea, ndoꞌ joꞌ joꞌ jlaꞌcwanomtina jom tsjoom Tarso.

31Quia joꞌ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea ñequio Galilea ñequio Samaria ya tyomꞌaⁿna. Tjaa na cwitꞌuiitinaꞌ joona lꞌa nnꞌaⁿ ndoꞌ tyꞌenajnda̱na. Tyomꞌaⁿna na nquiaana Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ñequio na tyoteijndeii Espíritu Santo tjawijndyendyetina.

Cantyja na nꞌmaⁿ Eneas

32Pedro tyomanoom tyojaacanoomꞌm nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ. Mati tsjoom Lida tjacanoomꞌm nnꞌaⁿ na laxmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 33Joꞌ joꞌ ljeiiⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jndyu Eneas. Jnda̱ ñeeⁿ chu na ljo tsaⁿꞌñeeⁿ cjooꞌ jnduu na wiiꞌ na ntjeiⁿ ncꞌee. 34Matso Pedro nnom:

—ꞌU re Eneas, Jesucristo matseinꞌmaaⁿ ꞌu. Quicantyjaꞌ. Tseijndaaꞌndyuꞌyaꞌ jnduꞌ.

Quia joꞌ mantyja teicantyja tsaⁿꞌñeeⁿ. Jnda̱ na tcoꞌyanaꞌ jom. 35Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoom Lida ñequio ndyuaa su Sarón tyontyꞌiaana tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ lcweꞌ nꞌomna, jlayuꞌna ñequio Ta Jesús.

Tandoꞌnndaꞌ Dorcas na tueeⁿꞌeⁿ

36Tsjoom Jope tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿscu na matseiyuꞌ na jndyu Tabita. Ñequio ñꞌoom griego cwiluena jom Dorcas. Tsaⁿꞌñeeⁿ ñequiiꞌcheⁿ na ya tyochꞌeeⁿ ndoꞌ tyoteijneiⁿ ndyeñeeⁿꞌ. 37Ncueeꞌñeeⁿ teiweeⁿꞌeⁿ ndoꞌ tueeⁿꞌeⁿ. Jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ chii jlacanda̱a̱ꞌna jom, ndoꞌ tqueⁿna jom wꞌaa na nda̱ we teicantyjooꞌ. 38Tsjoom Jopeꞌñeeⁿ manndyooꞌ mꞌaaⁿnaꞌ ñequio tsjoom Lida. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na mꞌaⁿ tsjoom Jopeꞌñeeⁿ jndyena na tsjoom Lida mꞌaaⁿ Pedro. Joꞌ chii jñoomna we tsaⁿsꞌa na cꞌoocataⁿna nnom Pedro na ntyjantyja cjaⁿ na mꞌaⁿna.

39Ndoꞌ tjañꞌeⁿ Pedro ñꞌeⁿndyena. Ndoꞌ jnda̱ na tueⁿꞌeⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na meindooꞌ jom chii tyꞌeñꞌomna jom wꞌaa na jnda̱ we teicantyjooꞌ. Chaꞌtso yolcu na jnda̱ ljondye na tja̱ noom tjaaꞌndyena tsei jom. Tyotyueena ndoꞌ tyotꞌmo̱o̱ⁿna nchuee ñequio cotom na tyochꞌee Dorcas xjeⁿ na ñetanoomꞌm. 40Sa̱a̱ Pedro jñoom chaꞌtso naⁿꞌñeeⁿ chꞌeⁿ. Jnda̱ chii tcoomꞌm xtyeeⁿ, seineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ joꞌ taqueeⁿ jo ndoꞌ yuu mꞌaaⁿ tsꞌoo, ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ juu. Matsoom:

—Tabita, quicantyjaꞌ.

Quia joꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ seinꞌmeiiⁿꞌeⁿ luaꞌnnom. Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Pedro, mana tacatyeeⁿ. 41Ndoꞌ Pedro tꞌueeⁿ tsꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ seiweeⁿ juu. Jnda̱ chii tꞌmaaⁿ yolcu na jnda̱ ljondye ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ. Tꞌmo̱ⁿ Pedro yuscuꞌñeeⁿ nda̱a̱na na mawandoꞌ. 42Chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoom Jope jndyena na luaaꞌ tuii, ndoꞌ jndyendyena tyolayuꞌna ñequio Ta Jesús. 43Ndoꞌ Pedro majndye xuee ljooꞌñê tsjoomꞌñeeⁿ waaꞌ tsꞌaⁿ na jndyu Simón tsꞌaⁿ na matseito̱o̱ꞌñe ntjaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index