Search form

Hechos 9:17

17Quia joꞌ tja Ananías wꞌaa na mꞌaaⁿ Sauloꞌñeeⁿ. Jnda̱ na tjaqueⁿꞌeⁿ, tioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Matsoom:

—ꞌU re nnꞌaⁿya Saulo, nquii Ta Jesús na teitquiooꞌñê njomꞌ nato na jndyoꞌ, jñoom ja na mꞌaaⁿꞌ. Lꞌue tsꞌoom na nntyꞌiaꞌnndaꞌ ndoꞌ na tooꞌ nntseixmaⁿꞌ Espíritu Santo naquiiꞌ tsꞌomꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index