Search form

Hechos 9:21

21Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tyondye ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ seitsaⁿꞌnaꞌ joona. Tyoluena:

—¿Aa nchii tsaⁿmꞌaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na tyomaꞌnom Jerusalén na tyocoꞌweeⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cwilcwiiꞌ xueeꞌ Jesús? Ndoꞌ ¿aa nchii mati jnda̱ jñoom ñjaaⁿ na nncjaachom nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na chuꞌtyeⁿndye jo nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index