Search form

Hechos 9:31

31Quia joꞌ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea ñequio Galilea ñequio Samaria ya tyomꞌaⁿna. Tjaa na cwitꞌuiitinaꞌ joona lꞌa nnꞌaⁿ ndoꞌ tyꞌenajnda̱na. Tyomꞌaⁿna na nquiaana Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ñequio na tyoteijndeii Espíritu Santo tjawijndyendyetina.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index