Search form

Juan 1:15

15Juanꞌñeeⁿ tyocwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu quia seiweeⁿ jñeeⁿꞌeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Tsoom:

—Nquiuꞌyoꞌ na jnda̱ ñetsjo̱o̱ na ꞌio cha nleitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na meiⁿchjoo ticꞌoomꞌnaꞌ ja ñꞌeⁿñê, ee maxjeⁿ mꞌaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluiindyo̱. Manquii tsꞌaⁿ na mandyowindyooꞌ luaaꞌ joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index