Search form

Juan 1:23

23Luaa ñꞌoom na seilcweeⁿꞌeⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Matsoom:

—Ja matsꞌaa chaꞌxjeⁿ na tso profeta Isaías quia tsoom: “Mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na matseiwe jndyeeꞌ jo ndoꞌ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom. Calajndaaꞌndyoꞌ na nquii na tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñe nntsa̱ꞌntjom ꞌo.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index