Search form

Juan 10

Ñꞌoom na tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tiom canmaⁿ

1’Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, juu tsꞌaⁿ na nchii ꞌndyootsꞌa tiom wjaaquieeꞌ yuu na ñjomndye canmaⁿ, sa̱a̱ cwiicheⁿ joo wjaawaaⁿ juu tiomꞌñeeⁿ na nncwincjeeⁿꞌeⁿ juunaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiiñê tsaⁿcanchꞌue ndoꞌ tsaⁿ na mawincjeꞌ tiom. 2Sa̱a̱ nquii tsꞌaⁿ na cwiluiiñe na mateixꞌee canmaⁿ, xcwe ꞌndyootsꞌa tiom nncjaaqueⁿꞌeⁿ. 3Tsꞌaⁿ na machꞌee cwenta ꞌndyootsꞌa tiomꞌñeeⁿ, matseicanaaⁿñe na nncwinoom. Ndoꞌ joo canmaⁿꞌñeeⁿ na mateixꞌeeⁿ cwitaꞌjnaaⁿꞌyoꞌ jñeeⁿꞌeⁿ. Macwjeeⁿꞌeⁿ ncueeyoꞌ, wjaachom jooyoꞌ. 4Ndoꞌ quia na jnda̱ tjeiiⁿꞌeⁿ chaꞌtso canmaⁿ na machꞌeeⁿ cwenta, wjaajñeeⁿ jo nda̱a̱yoꞌ, ꞌoontyjo̱yoꞌ naxeeⁿꞌeⁿ ee cwitaꞌjnaaⁿꞌyoꞌ jñeeⁿꞌeⁿ. 5Cwii tsꞌaⁿ na ticataꞌjnaaⁿꞌyoꞌ na nchii tyꞌoyoꞌ, xocꞌoontyjo̱yoꞌ naxeⁿꞌ, hasta nleiꞌnomyoꞌ juu. Ee ticataꞌjnaaⁿꞌyoꞌ jndyeeꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na nchii tyꞌoyoꞌ.

6Luaaꞌ ñꞌoom na cweꞌ tjañoomꞌ na seineiⁿ Jesús nda̱a̱na. Sa̱a̱ tîcalaꞌno̱ⁿꞌna ljoꞌ ñeꞌcatsonaꞌ.

Jesús cwiluiiñê tsꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌya mateixꞌee canmaⁿ

7Ndoꞌ seineiⁿticheⁿ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, ja cwiluiindyo̱ ꞌndyootsꞌa tiom na cwiꞌooquieꞌ canmaⁿ. 8Chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tquiocalue na cwiluiindye na nnteiꞌxꞌee canmaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na jndyo̱o̱, joo naⁿꞌñeeⁿ laꞌxmaⁿna naⁿcantyꞌue ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiwincjeꞌ tiom. Sa̱a̱ joo canmaⁿ na mayuuꞌcheⁿ cwiluiindye cwentaya tînquiandyena cantyja ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. 9Ja ꞌndyootsꞌa tiom cwiluiindyo̱. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nncjaaquieeꞌ cantyja ꞌnaⁿya, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê. Nntseijomnaꞌ jom chaꞌcwijom cwii catsmaⁿ na maljeiiyoꞌ na nlcwaꞌ na macaluiꞌyoꞌ tiomꞌñeeⁿ ndoꞌ na macwjeeꞌnndaꞌyoꞌ.

10’Tsaⁿcanchꞌue ñequiiꞌcheⁿ na macwjeeⁿꞌeⁿ na nnchꞌueeⁿ nntseicueⁿꞌeⁿ ndoꞌ na nntseiꞌnaⁿꞌaⁿ. Ja jndyo̱o̱ na nñequia na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ, ndoꞌ cha na canda̱a̱ꞌya na nlaꞌxmaⁿna juu joꞌ. 11Ja cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌya mateixꞌee canmaⁿ. Juu tsꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌya na mateixꞌee canmaⁿ ntsmeiⁿꞌ, mañequiaañe na cueꞌ cwentaayoꞌ. 12Sa̱a̱ juu tsaⁿntjom na nchii cwiluiiñê tyꞌoyoꞌ ee cweꞌ machꞌeeⁿ cwenta jooyoꞌ, noomꞌm na ndyocwjeeꞌcañoom lobo. Quia joꞌ maꞌñeeⁿ canmaⁿꞌñeeⁿ, maleinoom. Ndoꞌ juu loboꞌñeeⁿ mantyjo̱ ndoꞌ matꞌuii jooyoꞌ. 13Maleinom tsaⁿꞌñeeⁿ ee cweꞌ tsaⁿntjom jom, joꞌ chii ticajnda ntyjeeⁿ canmaⁿꞌñeeⁿ.

14-15’Ja cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌya mateixꞌa̱ya canmaⁿ. Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ wajnaaⁿꞌ Tsotya̱ ja, mati ja mawajnaⁿꞌa jom. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na wajnaⁿꞌa canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa, ndoꞌ quiooꞌ ntsma̱a̱ⁿꞌa cwitajnaaⁿꞌyoꞌ ja. Ndoꞌ mañequiaandyo̱ na cꞌio̱ cwentaa canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa. 16Mati mamꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiindyena canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa na ticꞌomna tmaaⁿꞌwaa. Mati joona cwiluiindyo̱ na cjo̱cacho̱o̱ya, ndoꞌ nnquiontyjo̱na na nncwaⁿya joona. Ndoꞌ nncuaa na ñeꞌcwii tmaaⁿꞌ, ndoꞌ ñeꞌcwii tsꞌaⁿ na nnteixꞌee joona.

17’Nquii Tsotya̱ jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom ja, ee mañequiaandyo̱ na cꞌio̱ cwentaa nnꞌaⁿ na cwiluiindye canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa cha nñequiaaⁿ na nncwando̱ꞌnndaꞌa. 18Tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nntseicueeꞌ ja na nchii ñꞌoomya. Mannco̱tya̱ mañequiaandyo̱ na ljoꞌ catjo̱ⁿ. Waa najndo̱ na cwiluiindyo̱ na catsꞌaa na ljoꞌ, ndoꞌ mati waa na jndo̱ na nncwando̱ꞌxco̱. Luaaꞌ ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tsotya̱ya na catseixmaⁿya.

19Jnda̱ na jndye nnꞌaⁿ judíos ñꞌoommeiⁿꞌ sꞌaanaꞌ na tîcatjoomꞌnndaꞌ na jlaꞌneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 20Ee jndyendye joona jluena:

—Tsaⁿjndii matseixmaaⁿ, ndoꞌ jnda̱ teintjeiⁿñê. ¿Chiuu na cwindyeꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiiⁿ?

21Sa̱a̱ ntꞌomndye joona jlue:

—Nchaa lꞌuu ñꞌoommeiⁿꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ ñꞌoom na nntseineiⁿ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿjndii. ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿjndii nnda̱a̱ nntsꞌaa na nntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na nchjaaⁿꞌ?

Tînquiandye nnꞌaⁿ judíos cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

22Tsjoom Jerusalén tueeꞌ xuee quia cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ judíos na cwijaañjoomꞌ nꞌomna xjeⁿ na tiooxconndaꞌ weloo weloona cwenta watsꞌom tꞌmaⁿ lꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 23Ndoꞌ xcwe ncueesuaꞌ quia tueeꞌ xueeꞌñeeⁿ. Jesús mꞌaaⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ ꞌnaaⁿna. Manoom naquiiꞌ cwii wꞌaa cwentaaꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ na cweꞌ wanaaⁿ ndiocheⁿ na sꞌaa Salomón. 24Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos tjaaꞌndyena tsei Jesús. Taꞌxꞌeena nnoom jluena:

—¿Cwanti yo na maleichuꞌ jâ na matseiñꞌeeⁿꞌndyuꞌ jâ? Xeⁿ na mayuuꞌ cwiluiindyuꞌ Cristo, ntyjayu catsuꞌ nda̱a̱yâ.

25Matso Jesús nda̱a̱na:

—Jnda̱ tsjo̱o̱ na ljoꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ, sa̱a̱ maxjeⁿ tîcalayuꞌyoꞌ. Majoo tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa ñequio najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱, joonaꞌ cwitjeiꞌyuuꞌndyenaꞌ cantyja ꞌnaⁿya. 26Sa̱a̱ ꞌo tiñeꞌcalayuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ cweꞌ ncꞌe nchii cwiluiindyoꞌ canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa. 27Ee nnꞌaⁿ na cwiluiindye canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa cwindyena jndyeya, ndoꞌ ja mawajnaⁿꞌa joona, ndoꞌ joona cwinquiontyjo̱na naxa̱ⁿꞌa. 28Ja mañequia na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna, meiⁿ tajom catsuundyena. Ndoꞌ tjaa meiⁿcwii tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nncwjiꞌ joona lꞌo̱o̱. 29Ee nquii Tsotya̱ na tquiaaⁿ joona lꞌo̱o̱, jom cwiluiitꞌmaⁿñetyeeⁿ na chaꞌtso, ndoꞌ meiⁿcwii tjaa ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nncwjiꞌ joona lꞌo̱o̱ⁿ. 30Ja ñequio Tsotya̱ ñeꞌcwii cwiluiindyo̱ ñꞌeⁿñê.

31Jnda̱ na jndye nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ na luaaꞌ ñꞌoom tso Jesús, jlaꞌxcwiinndaꞌna ljo̱ꞌ na nntueeꞌna nacjoomꞌm. 32Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Majndye tsꞌiaaⁿ na ya jnda̱ sꞌaaya jo nda̱a̱ꞌyoꞌ ñequio najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱ya. ¿Cwaaⁿ cwii juunaꞌ na machꞌeenaꞌ na ñeꞌcajñomꞌyoꞌ ljo̱ꞌ ja?

33Ndoꞌ tꞌo̱o̱ judíosꞌñeeⁿ nnoom, jluena:

—Nchii ñeꞌcajño̱o̱ⁿyâ ljo̱ꞌ ꞌu cweꞌ cwii tsꞌiaaⁿ na ya macheꞌ. Nlꞌaayâ na luaaꞌ ꞌu ee matseiꞌjnaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee ꞌu cweꞌ tsꞌaⁿ ꞌu, sa̱a̱ macheꞌ na cwiluiindyuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

34Jesús tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Naquiiꞌ ljeii ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwileiñꞌomꞌyoꞌ, manquiuꞌyoꞌ na nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom matsoom: “Nda̱a̱ꞌ ꞌo na cwiluiitquiendyoꞌ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ matsjo̱o̱ na matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna nnco̱.”

35Matsoticheⁿ Jesús:

—Tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na matseijomnaꞌ joona chaꞌna nqueⁿ. Ndoꞌ manquiuuya na tixocatsꞌaanaꞌ na cweꞌ cantu ñꞌoom na tsoom. 36Joꞌ chii tixcwe na cwinduꞌyoꞌ na matseijnaaⁿꞌa jom ncꞌe na tsjo̱o̱ na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ. Ee nqueⁿ tyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja, ndoꞌ sa̱ꞌntjoom ja na candyocꞌo̱o̱ⁿndyo̱ quiiꞌntaaⁿꞌ ꞌo nnꞌaⁿ tsjoomnancue. 37Joꞌ chii xeⁿ nchii tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tsotya̱ matsꞌaa, ticalayuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱. 38Sa̱a̱ ncꞌe na matsꞌaa tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, joꞌ chii calayuꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ mañejoo tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ meiiⁿ na tiñeꞌcalayuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ja. Ee cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ nliuꞌyoꞌ ndoꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na nquii Tsotya̱ ñeꞌcwii cwiluiiñê ñꞌeⁿndyo̱, ndoꞌ ja ñeꞌcwii cwiluiindyo̱ ñꞌeⁿñê.

39Quia joꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ jlaꞌjndaaꞌndyena na nntꞌuena jom, sa̱a̱ tîcanda̱a̱ lꞌana, tjaaⁿ.

40Quia joꞌ teiꞌtyꞌio̱o̱nndaaꞌâ jndaa Jordán ñꞌeⁿ Jesús yuu ñetꞌoomjndyee Juan na tyotseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ. Ndoꞌ majndye xuee ñetꞌo̱o̱ⁿyâ joꞌ joꞌ ñꞌeⁿ Jesús. 41Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ tquieꞌcañom na mꞌaaⁿyâ na ñeꞌcandyena ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Juan meiⁿcwii tsꞌiaaⁿ tyoochꞌeeⁿ na xocanda̱a̱ nluiinaꞌ na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa. Sa̱a̱ chaꞌtso ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, ñequiiꞌcheⁿ na mayuuꞌ joonaꞌ.

42Ndoꞌ majndye nnꞌaⁿ tyolaꞌyuꞌ ñꞌeⁿ Jesús joꞌ joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index