Search form

Juan 10:1

Ñꞌoom na tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tiom canmaⁿ

1’Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, juu tsꞌaⁿ na nchii ꞌndyootsꞌa tiom wjaaquieeꞌ yuu na ñjomndye canmaⁿ, sa̱a̱ cwiicheⁿ joo wjaawaaⁿ juu tiomꞌñeeⁿ na nncwincjeeⁿꞌeⁿ juunaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiiñê tsaⁿcanchꞌue ndoꞌ tsaⁿ na mawincjeꞌ tiom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index