Search form

Juan 10:14-15

14-15’Ja cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌya mateixꞌa̱ya canmaⁿ. Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ wajnaaⁿꞌ Tsotya̱ ja, mati ja mawajnaⁿꞌa jom. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na wajnaⁿꞌa canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa, ndoꞌ quiooꞌ ntsma̱a̱ⁿꞌa cwitajnaaⁿꞌyoꞌ ja. Ndoꞌ mañequiaandyo̱ na cꞌio̱ cwentaa canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa. 16Mati mamꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiindyena canmaⁿ ntsma̱a̱ⁿꞌa na ticꞌomna tmaaⁿꞌwaa. Mati joona cwiluiindyo̱ na cjo̱cacho̱o̱ya, ndoꞌ nnquiontyjo̱na na nncwaⁿya joona. Ndoꞌ nncuaa na ñeꞌcwii tmaaⁿꞌ, ndoꞌ ñeꞌcwii tsꞌaⁿ na nnteixꞌee joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index