Search form

Juan 10:41

41Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ tquieꞌcañom na mꞌaaⁿyâ na ñeꞌcandyena ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Juan meiⁿcwii tsꞌiaaⁿ tyoochꞌeeⁿ na xocanda̱a̱ nluiinaꞌ na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa. Sa̱a̱ chaꞌtso ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, ñequiiꞌcheⁿ na mayuuꞌ joonaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index