Search form

Juan 11

Na tueꞌ Lázaro

1Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ wiiꞌ na jndyu Lázaro. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ tyomꞌaaⁿ tsjoom Betania ñequio María ñequio xjoom Marta. 2Majuu María, xjo Lázaroꞌñeeⁿ, tsaⁿ na tuꞌnquio ncheⁿꞌ ncꞌee Jesús, ndoꞌ ñequio sooxqueeⁿ tyueeꞌñê ncꞌee. 3Ndoꞌ joo yolcuꞌñeeⁿ jlaꞌcwanomna ñꞌoom na mꞌaaⁿ Jesús. Jluena:

—ꞌU Ta, juu tsꞌaⁿ na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌomꞌ, weeⁿꞌeⁿ.

4Jnda̱ na jndii Jesús ñꞌoomwaaꞌ, matsoom:

—Tycuwaaꞌ nchii macanda̱ na cweꞌ nntseicueeꞌnaꞌ jom. Matjoom na luaaꞌ cha caluiitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ mati nntseitꞌmaaⁿꞌñê ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ.

5Jeeⁿ wiꞌ tsꞌom Jesús Marta ñequio tyjee tsaⁿꞌñeeⁿ ñequio nquii Lázaro. 6Jnda̱ na jñeeⁿ na wiiꞌ Lázaroꞌñeeⁿ, ljooꞌñetyeeⁿ we xuee joꞌ joꞌ yuu na mꞌaaⁿ. 7Jnda̱ teinom we xueeꞌñeeⁿ, jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calajomndyô̱ ñꞌeⁿñê tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ, matsoom nda̱a̱yâ:

—Tsaanndaaꞌa Judea.

8Joꞌ chii lꞌuuyâ nnoom:

—ꞌU ta na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱yâ, tyoowijndye xuee na jlaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ judíos na njñomna ljo̱ꞌ ꞌu, ndoꞌ ¿aa joꞌ wjaꞌnndaꞌ?

9Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, matsoom:

—Ndicwaⁿ waa xjeⁿ na nntsꞌaatya̱ tsꞌiaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntꞌue nnꞌaⁿ judíos ja. Ndoꞌ na luaaꞌ waa matseijomnaꞌ chaꞌcwijom na cwii xuee na canda̱a̱ꞌya canchooꞌwe horas na nntsꞌaa tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ. Quia naxuee manom tsꞌaⁿ, xocwityꞌueeⁿ, ee ya tquioomꞌm ncꞌe na mantyꞌiaaꞌ ñeꞌquioomꞌ tsjoomnancuewaañe. 10Sa̱a̱ tixocanda̱a̱ nntsꞌaa tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ natsjom. Xeⁿ nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ nncwityꞌueeⁿ, ee tjaaꞌnaⁿ naxuee cꞌoom ñꞌeⁿñê.

11Jnda̱ tsoom na luaaꞌ nda̱a̱yâ, tsotyeeⁿcheⁿ:

—Juu tiꞌxꞌiaaya Lázaro watsom, sa̱a̱ jo̱ na nntseilcwiya jom.

12Quia joꞌ tꞌo̱o̱yâ, lꞌuuyâ:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, xeⁿ na cweꞌ watsom, maxjeⁿ nlcoꞌyanaꞌ jom.

13Seineiⁿ Jesús ñꞌoomwaaꞌ ee na mꞌaaⁿ tsꞌooñe Lázaro, sa̱a̱ jâ jlatiuuyâ na maꞌmo̱o̱ⁿ na watsoo tsaⁿꞌñeeⁿ. 14Quia joꞌ tsondyeyoom nda̱a̱yâ:

—Jnda̱ tueꞌ Lázaro. 15Ndoꞌ neiⁿya na ticꞌo̱o̱ⁿya joꞌ joꞌ quia na tueeⁿꞌeⁿ cha na nlayuꞌyoꞌ. Jeꞌ cjaaya na mꞌaaⁿ.

16Tomás, tsaⁿ na cwilacajndyuuyâ catyeⁿnquiee, juu cwii jâ nnꞌaⁿ na canchooꞌwendyô̱ na tꞌmaⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñꞌeⁿñê, matso tiꞌñeeⁿ nda̱a̱yâ:

—Mati cjaaya cha mañejom cwja̱a̱ya ñꞌeⁿñê.

Tseixmaⁿ Jesús na cwitaꞌndoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱

17Quia joꞌ saayâ, squia̱a̱yâ Betania. Jnda̱ na squia̱a̱yâ joꞌ joꞌ tyolue nnꞌaⁿ nnom Jesús na jnda̱ ñequiee xuee na ndiiꞌ Lázaro tseiꞌtsuaa. 18Tsjoomꞌñeeⁿ chaꞌna we kilómetros waljooꞌ xcwe na tquia mꞌaaⁿnaꞌ ñꞌeⁿ Jerusalén. 19Ndoꞌ majndye nnꞌaⁿ judíos jnda̱ tquieꞌcañom Marta ñequio María. Tquiolaꞌjomndyena na cwiñeꞌquiana na tꞌmaⁿ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ na tueꞌ Lázaro. 20Jnda̱ na jndii Marta na jnda̱ wjaawindyo̱o̱ꞌâ ñꞌeⁿ Jesús, jlueeⁿꞌeⁿ na jndyocatjomñê juu yuu na mꞌaaⁿyâ. Sa̱a̱ María ljooꞌñê na waa wꞌaa. 21Matso Marta nnom Jesús:

—ꞌU Ta, toom cweꞌ mꞌaaⁿꞌ ñjaaⁿ, tîcueꞌ ñetyjo̱. 22Sa̱a̱ meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ ntyjiiyaya na meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ ñꞌoom na nlcaⁿꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nñequiaaⁿ.

23Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Ncwandoꞌnndaꞌ tiꞌtyꞌiuꞌ meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ.

24Tꞌo̱ Marta nnoom, matso:

—Ntyjiiya na nncwandoꞌnndaꞌ ñetyjo̱ xuee na macanda̱ quia na nntseinlcwi Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱.

25Matso Jesús nnom:

—Ja cwiluiindyo̱ na mañequia na cwitaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ, ndoꞌ ja mañequia na ticantycwii na mawandoꞌ tsꞌaⁿ. ꞌÑeeⁿ juu na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, meiiⁿ na cueꞌ, maxjeⁿ nncwandoꞌxco. 26Ndoꞌ ticwii cwii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, ticantycwii na nncwandoꞌ, ndoꞌ meiⁿ tijoom nntsuuñe. ¿Aa matseiyuꞌ na ljoꞌ?

27Matsoom nnom Jesús:

—Mayuuꞌ Ta, matseiyuꞌa na ꞌu cwiluiindyuꞌ Cristo, Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Maꞌu joꞌ na tseixmaⁿꞌ na nncwjeꞌcañoomꞌ tsjoomnancue.

Seichjooꞌnaꞌ tsꞌom Jesús, tyꞌioom

28Jnda̱ na tso Marta na luaaꞌ, quia joꞌ tjaaⁿ, tjacwaaⁿ tyjeeⁿ María. Ñemaaⁿꞌ matsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Jnda̱ tyjeeꞌ nquii Maestro ndoꞌ maqueeⁿꞌñê ꞌu.

29Quia na jndii María na ljoꞌ, seityuaaⁿꞌaⁿ, jndyocatjomñê Jesús yuu na mꞌaaⁿyâ. 30Ee xjeⁿꞌñeeⁿ tyootsaaquia̱a̱ꞌâ quiiꞌ tsjoom ñꞌeⁿ Jesús. Ndi mꞌaaⁿyâ ñꞌeⁿñê yuu na tjacatjomñe Marta jâ. 31Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ judíos na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ María na cwiñeꞌquia na tꞌmaⁿ tsꞌoom, quia ntyꞌiaana na seityuaaⁿꞌaⁿ, teicantyjaaⁿ, jlueeⁿꞌeⁿ quiiꞌ wꞌaa, tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ. Ee jlaꞌtiuuna na wjaacatyꞌioom yuu waa tseiꞌtsuaa.

32Quia na tueⁿꞌeⁿ na mꞌaaⁿyâ ñꞌeⁿ Jesús, tcoomꞌm xtyeeⁿ jo ncꞌee. Matsoom nnom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, toom cweꞌ mꞌaaⁿꞌ ñjaaⁿñe, quia joꞌ tîcueꞌ ñetyjo̱.

33Ntyꞌiaaꞌ Jesús na jeeⁿ matyꞌioo María, ndoꞌ jeeⁿ cwityuee nnꞌaⁿ judíos na tquiontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ. Quia joꞌ jeeⁿ seichjooꞌnaꞌ tsꞌom Jesús, ndoꞌ seiꞌndaaꞌna ntyjeeⁿ. 34Taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—¿Yuu cwijom tyꞌiuꞌyoꞌ jom?

Jluena nnoom:

—Ta, candyoꞌ cantyꞌiaꞌ.

35Ndoꞌ Jesús tyꞌioom. 36Quia joꞌ joo nnꞌaⁿ judíos jlue:

—Queⁿꞌyoꞌ cwenta na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom tiꞌtsꞌoo.

37Sa̱a̱ cwantindye joona jluena:

—Tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ sꞌaaⁿ na ya ntyꞌiaaꞌ tsaⁿnchjaaⁿꞌ. ¿Aa nchii mati nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ na tîcueꞌ Lázaro?

Tquiaa Jesús na taꞌndoꞌxco Lázaro

38Seiꞌndaaꞌnndaꞌnaꞌ ntyjii Jesús. Saayâ ñꞌeⁿñê yuu na waa tsueꞌtsjo̱ꞌ na tuii tseiꞌtsuaa juunaꞌ. Cwita̱ꞌ tsjo̱ꞌ ꞌndyootsꞌaaꞌnaꞌ. 39Tso Jesús nda̱a̱na:

—Quindyo̱ꞌyoꞌ tsjo̱ꞌwaa.

Juu Marta, xjo tsꞌoo, matsoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, jeꞌ jnda̱ teicꞌeeñê ee jnda̱ jnda̱a̱ꞌ ñequiee xuee na tueeⁿꞌeⁿ.

40Matso Jesús nnom:

—¿Aa nchii jnda̱ tsjo̱o̱ njomꞌ, xeⁿ nntseiyuꞌ nntyꞌiaꞌnjomꞌ na nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

41Quia ljoꞌcheⁿ teiꞌndyo̱o̱na tsjo̱ꞌ yuu na tjaaꞌndyena tsꞌoo. Ndoꞌ jlunda̱a̱ñê, matsoom:

—Jeeⁿ quianlꞌuaꞌ ꞌu Tsotya̱ya na mandiꞌ ñꞌoom ꞌndyo̱ya. 42Ee mantyjiiya na ñequiiꞌcheⁿ mandiꞌ ñꞌoom na matseina̱ⁿya njomꞌ. Sa̱a̱ cweꞌ ncꞌe nnꞌaⁿ na jndyendye na mꞌaⁿna na cañomya joꞌ chii tsjo̱o̱ya ñꞌoomwaaꞌ cha calaꞌyuꞌna na ꞌu jñomꞌ ja.

43Ndoꞌ quia na jnda̱ tsoom na luaaꞌ, seiweeⁿ jñeeⁿꞌeⁿ, tsoom:

—Lázaro, caluiꞌ.

44Ndoꞌ juu tsꞌoo Lázaro, jlueeⁿꞌeⁿ na chuꞌtyjoo liaa na tintmeiⁿ ncꞌeeⁿ ndoꞌ lꞌo̱o̱ⁿ. Ndoꞌ ta̱ꞌ nnoom payom. Matso Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Calacano̱ⁿꞌyoꞌ liaameiⁿꞌ cha nnda̱a̱ nncjaⁿ.

Jlaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ judíos na nntꞌuena Jesús

(Mt. 26:1-5; Mr. 14:1-2; Lc. 22:1-2)

45Ndoꞌ majndye nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ quia na ntyꞌiaana na luaaꞌ sꞌaa Jesús, jlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. 46Sa̱a̱ ntꞌomndye joona tyꞌentyjaaꞌna nnꞌaⁿ fariseos. Tyoluena chiuu ntyꞌiaana na sꞌaa Jesús. 47Joꞌ chii tjomndye nquiee ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ fariseos ñequio ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—¿Chiuu nlꞌaayo̱o̱? Ee teijndye tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ machꞌee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tixocaluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa. 48Ndoꞌ xeⁿ cweꞌ nꞌndya̱a̱to̱o̱ na ncjaachꞌeetyeeⁿ na luaaꞌ, quia joꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ nlaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ na ljoꞌ nquiee naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ nnꞌaⁿ romanos nlaꞌtyuiiꞌna watsꞌom ꞌnaaⁿ jaa nnꞌaⁿ judíos ñequio ndaandyuaa ꞌnaaⁿya.

49Caifás jndyu cwiindye joo naⁿꞌñeeⁿ na luaaꞌ tso. Juu cwiluiitquieñê chuꞌñeeⁿ nda̱a̱ ntyee cwentaa jaa nnꞌaⁿ judíos. Matsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—ꞌO meiⁿchjoo ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ. 50Meiⁿ ticaliuꞌyoꞌ na yati xeⁿ na cueꞌ cwii tsaⁿsꞌa cwentaa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ndyuaaya, cha tintsꞌaa gobiernom na cwja̱a̱ya na chaꞌtsondyo̱.

51Sa̱a̱ nchii cantyja na jndo̱ꞌ tsꞌom nqueⁿ na luaaꞌ ñꞌoom tjeiiⁿꞌeⁿ. Jom ncꞌe na cwiluiiñê tyee na cwiluiitꞌmaⁿñê nda̱a̱ jaa nnꞌaⁿ judíos chuꞌñeeⁿ, joꞌ chii seijndo̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌoom na nncueꞌ Jesús cwentaa nnꞌaⁿ judíos. 52Ndoꞌ nchii macanda̱ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, mati nntjoom na ljoꞌ cha chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na meiⁿquiayuucheⁿ na mꞌaⁿ na quitꞌmaⁿ nꞌom jom nntseitjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 53Joꞌ chii ncꞌe na luaaꞌ tso Caifás, cantyjati xueeꞌñeeⁿ jnaⁿnaꞌ na jlaꞌjomndye naⁿmaⁿnꞌiaaⁿꞌñeeⁿ na nlaꞌcueeꞌna Jesús.

54Cweꞌ ncꞌe joꞌ, tîconom xcweyaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Joꞌ chii jluiiꞌâ tsꞌo̱ndaa Judea ñꞌeⁿñê, saayâ cwii tsjoom chjoo na jndyu Efraín. Tsjoomꞌñeeⁿ candyooꞌ mꞌaaⁿnaꞌ ñequio ndyuaa na tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom. Tꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê joꞌ joꞌ cwantindyo xuee.

55Ndoꞌ jnda̱ jaawindyooꞌ na nncueeꞌ xuee pascua na jaa nnꞌaⁿ judíos cwilacwja̱a̱ya canmaⁿ. Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncueeꞌ xuee pascuaꞌñeeⁿ, jndyendye nnꞌaⁿ jluiꞌna njoomna, tyꞌena Jerusalén cha nnda̱a̱ nntjeiꞌljuuꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 56Joo nnꞌaⁿ na tyꞌe xuee tyolꞌueena Jesús. Yocheⁿ na tyomꞌaⁿna watsꞌom, tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—¿Chiuu mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ, aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na ticañoom ncuee?

57Ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ jaa nnꞌaⁿ judíos ñequio nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos tqueⁿna ñꞌoom na jndeiꞌnaꞌ. Sa̱ꞌntjomna xeⁿ mꞌaaⁿ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ntyjii yuu mꞌaaⁿ Jesús, catseicandii tsaⁿꞌñeeⁿ joona, cha na nnda̱a̱ nntꞌuena jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index