Search form

Juan 11:47

47Joꞌ chii tjomndye nquiee ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ fariseos ñequio ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—¿Chiuu nlꞌaayo̱o̱? Ee teijndye tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ machꞌee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tixocaluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index