Search form

Juan 11:9

9Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, matsoom:

—Ndicwaⁿ waa xjeⁿ na nntsꞌaatya̱ tsꞌiaaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntꞌue nnꞌaⁿ judíos ja. Ndoꞌ na luaaꞌ waa matseijomnaꞌ chaꞌcwijom na cwii xuee na canda̱a̱ꞌya canchooꞌwe horas na nntsꞌaa tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ. Quia naxuee manom tsꞌaⁿ, xocwityꞌueeⁿ, ee ya tquioomꞌm ncꞌe na mantyꞌiaaꞌ ñeꞌquioomꞌ tsjoomnancuewaañe.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index