Search form

Juan 12

Tuꞌnquio María ncheⁿꞌ cjooꞌ ncꞌee Jesús

(Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9)

1Yom xuee cwii tjo̱o̱ na nlaꞌtyeⁿ nnꞌaⁿ judíos xuee pascua quia cwilaꞌcwjeena canmaⁿ, ndoꞌ squia̱a̱yâ tsjoom Betania ñꞌeⁿ Jesús. Squia̱a̱yâ na mꞌaaⁿ Lázaro, tsaⁿ na tquiaaⁿ na wandoꞌ xco jnda̱ na tueꞌ. 2Tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Jesús joꞌ joꞌ. Jlaꞌjndaaꞌndyena cwii nantquie na tcwaaꞌâ. Marta tyondiꞌntjoom nda̱a̱yâ ndoꞌ juu Lázaroꞌñeeⁿ tacatyeeⁿ ñꞌeⁿndyô̱ na meindyuaandyô̱ nacañoomꞌ meiⁿsa ñꞌeⁿ Jesús. 3Ndoꞌ juu María maleiñꞌoom cwii tsuaꞌ xjo ncheⁿꞌ na ñequiiꞌcheⁿ nardo. Juunaꞌ jeeⁿ jndanaꞌ. Tuꞌnquioom ncheⁿꞌñeeⁿ ncꞌee Jesús, jnda̱ joꞌ tyoweeꞌñê ncꞌee ñequio sooxqueeⁿ. Na sꞌaaⁿ na ljoꞌ tjuꞌnaꞌ jndye cachi chaꞌwaa quiiꞌ wꞌaa. 4Mañꞌeⁿ Judas Iscariote, jnda Simón, juu mawaa xjeⁿ na nñequiaa cwenta Jesús. Tsaⁿꞌñeeⁿ cwii jâ na tꞌmaⁿ Jesús na calajomndyô̱ ñꞌeⁿñê. 5Matso:

—Cwa nchii na teilꞌua ncheⁿꞌwaaꞌ na cwii ndyee siaⁿnto sꞌom denario. Ñequio sꞌomꞌñeeⁿ nnda̱a̱ nnteijndeii tsꞌaⁿ ndyeñeeⁿꞌ.

6Sa̱a̱ nchii tsoom na luaaꞌ ncꞌe na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom ndyeñeeⁿꞌ sa̱a̱ ee na jeeⁿ canchꞌueñe ndoꞌ ncꞌe na jom maleiñꞌoom tjaⁿche na ñjom sꞌom na cwileilꞌueeꞌndyô̱ na chaꞌtsondyô̱, ndoꞌ xjeⁿto jom macwjeeⁿꞌeⁿ sꞌom joꞌ joꞌ. 7Sa̱a̱ matso Jesús:

—Caꞌndiiꞌ yuscumꞌaaⁿꞌ na luaaꞌ machꞌeeⁿ. Matseijndaaꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee na nncjaantyꞌiuuꞌndyo̱. 8Ee ndyeñeeⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ na mꞌaⁿna ñꞌeⁿndyoꞌ, sa̱a̱ ja nchii ñequiiꞌcheⁿ na nncꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ.

Jlaꞌjndaaꞌndye ntyee na nlaꞌcueeꞌna Lázaro

9Joꞌ chii quia na jndye nnꞌaⁿ na jndyendye na joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ Jesús, tquieꞌcañomna na mꞌaaⁿyâ. Ee nchii macanda̱ ncꞌe na ñeꞌcantyꞌiaana Jesús, sa̱a̱ mati ñeꞌcantyꞌiaana Lázaro, tsꞌaⁿ na tueꞌ na tquiaa Jesús na tandoꞌxco. 10Cweꞌ ncꞌe joꞌ, ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos, mati jlaꞌjndaaꞌndyena na nlaꞌcueeꞌna Lázaro. 11Ee cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom majndye nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ to̱ⁿꞌndye cantyja ꞌnaaⁿ ntyee, jlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿ Jesús.

Jlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ Jesús quia squia̱a̱yâ Jerusalén

(Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40)

12Teincoo cwiicheⁿ xuee nnꞌaⁿ na jndyendye na tquio ncuee, jndyena na manndyooꞌ na nntsquia̱a̱yâ Jerusalén ñꞌeⁿ Jesús. 13Joꞌ chii tyꞌechona njom, tyꞌecatjomndyena jâ ñꞌeⁿñê. Tyolaꞌxuaana tyoluena:

—Caluiitꞌmaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Catioꞌnaaⁿñê nquii tsꞌaⁿ na mandyo ñequio xueeꞌ nquii na cwiluiiñe Rey cwentaa jaa nnꞌaⁿ Israel.

14Ndoꞌ ljeii Jesús cwii snom chjoo. Tjaljoom juuyoꞌ. Ndoꞌ na ljoꞌ sꞌaaⁿ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii. 15Matsonaꞌ:

ꞌO nnꞌaⁿ tsjoom Jerusalén, tilaꞌcatyuendyoꞌ.

Cantyꞌiaꞌyoꞌ macwjeeꞌcañoom nqueⁿ na cwiluiiñê

Rey cwentaꞌ ꞌo, na waljoom snom.

16Jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ Jesús na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê tîcalaꞌno̱o̱ⁿꞌâ ñꞌoommeiⁿꞌ najndyee. Sa̱a̱ nda̱nquia quia na jnda̱ seitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom, tjañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ na teiljeii ñꞌoommeiⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ maxjeⁿ tuii na ljoꞌ.

17Mꞌaⁿ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ judíos quia tꞌmaⁿ Jesús Lázaro na ñejndiiꞌ quiiꞌ tseiꞌtsuaa. Jnda̱ na tquiaaⁿ na wandoꞌxco Lázaroꞌñeeⁿ, quia joꞌ tyotjeiiꞌyuuꞌndye naⁿꞌñeeⁿ chiuu ntyꞌiaana na tuii. 18Macweꞌ juu tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ na sꞌaa Jesús na tixocanda̱a̱ nluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa, joꞌ na tyꞌecatjomndye nnꞌaⁿ na jndyendye jom quia jnda̱ jndyena na ljoꞌ sꞌaaⁿ. 19Sa̱a̱ joo fariseosꞌñeeⁿ tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—¿Aa jndoꞌyoꞌ jeꞌ? Maxjeⁿ tjaa na nnda̱a̱ nlꞌaaya. Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ cwilajomndye ñꞌeⁿñê.

Nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ ñꞌoom griego cwilꞌueena Jesús

20Ndoꞌ tyomꞌaⁿ cwantindye nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ ñꞌoom griego quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na tyꞌe ncuee quia cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ judíos canmaⁿ. 21Tquieꞌcañom naⁿꞌñeeⁿ Felipe. Jom tsꞌaⁿ tsjoom Betsaida, tsꞌo̱ndaa Galilea. Nnꞌaⁿ griegosꞌñeeⁿ tyꞌecataⁿna cwii nayaꞌñeeⁿ nnoom, jluena:

—Aa re sa, lꞌue nꞌo̱o̱ⁿyâ na nlana̱a̱ⁿyâ ñꞌeⁿ Jesús.

22Quia joꞌ tja Felipe, matsoom na ljoꞌ nnom Andrés, ndoꞌ wendye joona tyꞌecaluena na ljoꞌ nnom Jesús. 23Tso Jesús nda̱a̱na:

—Ja cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na tꞌmaⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ ja, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntseitꞌmaaⁿꞌñê ja. 24Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, cwii lqueeⁿ na cwiquioo, xeⁿ ticjaaquieeꞌnaꞌ quiiꞌ tsꞌo yuu na nntseijomnaꞌ chaꞌcwijom na nncueꞌnaꞌ, cwiljonaꞌ na ñenquiinaꞌ. Sa̱a̱ xeⁿ nnomꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ quiiꞌ tsꞌo yuu na matseijomnaꞌ na nncueꞌnaꞌ, quia joꞌ majndye nncueꞌ nntsꞌaanaꞌ. 25ꞌÑeeⁿ juu na matseicandyaꞌ tsꞌom cantyja na matseijndaaꞌñe nquii na nncwandoꞌ, jnaaⁿꞌ joꞌ nntsuuñe. Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na machꞌee na jndooꞌ cantyja na wjaamꞌaaⁿ, nndaaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ na ticantycwii na nncwanoomꞌm. 26ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na ñeꞌcandiꞌntjom no̱o̱ⁿ, candyontyjo̱o̱ⁿ naxa̱ⁿꞌa. Ndoꞌ yuu na nncꞌo̱o̱ⁿya majoꞌ joꞌ nncꞌoom tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom no̱o̱ⁿ. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nndiꞌntjom no̱o̱ⁿ nntseitꞌmaaⁿꞌñe Tsotya̱ya tsaⁿꞌñeeⁿ.

Matseineiⁿ Jesús na nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ jom

27’Jeꞌ mamatseiꞌndaaꞌnaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ, ndoꞌ ¿chiuu nntsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ? ¿Aa nntsjo̱o̱: “Tsotya̱ya, cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ ja juu xjeⁿ na nntjo̱ⁿya nawiꞌwaañe”? Sa̱a̱ xocatsjo̱o̱ na ljoꞌ ee jnda̱ jndyo̱o̱ cha na nncꞌio̱ cwentaa nnꞌaⁿ. 28ꞌU Tsotya̱ya, quiaaꞌ na catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ꞌu.

Xjeⁿꞌñeeⁿ teicꞌuaa jndyeeꞌ Tsotyeeⁿ cañoomꞌluee. Tꞌo̱:

—Jnda̱ tquia na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja ndoꞌ wjaatseitꞌmaaⁿꞌñetinaꞌ ja.

29Nnꞌaⁿ na jndyendye na meintyjeeꞌ nacañoomyâ joꞌ joꞌ, jndyena na ljoꞌ. Jluena nda̱a̱ ntyjeena na seixuaa tsuee. Sa̱a̱ ntꞌom nnꞌaⁿ jlue:

—Cwii ángel seineiⁿ nnoom.

30Tso Jesús nda̱a̱na:

—Jndyeꞌyoꞌ na teicꞌuaa na seineiiⁿ cha cateijndeiinaꞌ ꞌo, nchii cha cateijndeiinaꞌ ja. 31Ee jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncuꞌxeⁿnaꞌ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Ndoꞌ mati nntyuiiꞌ na matseixmaⁿ tsaⁿjndii na matsa̱ꞌntjom quiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. 32Ndoꞌ quia na jnda̱ jlaꞌwe nnꞌaⁿ ja na nlaꞌcueeꞌna ja, quia joꞌ nntsꞌaa na nntseitjomnaꞌ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿya.

33Ñꞌoomwaaꞌ matsoom cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ cwaaⁿ cwii nnom na nntjoom na nncueeⁿꞌeⁿ. 34Tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ na jndyendye, jluena:

—Majnda̱ macwindya̱a̱ya na matso ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na juu Cristo xocantycwii na mꞌaaⁿñê. Quia joꞌ ¿chiuu na matsuꞌ na matsonaꞌ na nlaꞌwe nnꞌaⁿ juu na cwiluiiñe tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na nlaꞌcueeꞌna juu? ¿ꞌÑeeⁿ juu luaaꞌ na matsuꞌ na cwiluiiñe tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee?

35Quia joꞌ matso Jesús nda̱a̱na:

—Ja na cwiluiindyo̱ naxuee quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ ndicwaⁿ mꞌaaⁿtya̱ya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya yocheⁿ na cwii mꞌaaⁿtya̱ya ñꞌeⁿndyoꞌ, cha tincwinomꞌ natia ꞌo. Ee tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿñe nacje ꞌnaaⁿꞌ natia, ticaljeii yuu wjaañꞌoomnaꞌ juu. 36Yocheⁿ na mꞌaaⁿya na mañequia naxuee quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, calayuꞌyoꞌ ñequiondyo̱ ja na cwiluiindyo̱ naxueeñe. Ee na nlꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ nlaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nqueⁿ cwiluiiñê naxueeñe.

Jnda̱ na seineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ, tjaaⁿ yuu na xocaliu naⁿꞌñeeⁿ jom.

Tiñeꞌcalayuꞌ nnꞌaⁿ jndíos ñꞌeⁿ Jesús

37Meiiⁿ jndye tsꞌiaaⁿ na tyochꞌeeⁿ jo nda̱a̱na na tixocaluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa, sa̱a̱ tiñeꞌcalaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. 38Luaaꞌ tuii cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na tyotseiljeii profeta Isaías, matso:

Ta, ¿ꞌñeeⁿ juu na matseiyuꞌ ñꞌoom na cwiñeꞌquiaayâ?

Ndoꞌ tsotyeeⁿ cwiicheⁿ ñꞌoom:

¿ꞌÑeeⁿ juu na jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom najndeii na matseixmaaⁿ?

39Tꞌmo̱ⁿ Isaías chiuu waa na tileicanda̱a̱ nlaꞌyuꞌ nnꞌaⁿ judíos, ee waa cwiicheⁿ ñꞌoom na matsoom:

40Chaꞌxjeⁿ tileicantyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na nchjaaⁿꞌ, maluaaꞌ sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom quiiꞌ nꞌomna, ndoꞌ tquiaaⁿ na jlaꞌquieꞌ nꞌomna jo nnoom.

Nmeiiⁿꞌ tuii cha tixocaliuna chiuu lꞌue tsꞌoom ñꞌeⁿndyena,

meiⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌna quiiꞌ nꞌomna.

Ee xeⁿ nncꞌooliuna chiuu lꞌue tsꞌoom ndoꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌna, maxjeⁿ nlcweꞌ nꞌomna ndoꞌ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê joona.

41Seineiⁿ Isaías ñꞌoommeiⁿꞌ quia na tcoꞌnaꞌ nnoom na seitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom Jesús, ndoꞌ seineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu.

42Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaꞌ tso Isaías, majndyendye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos, tyolaꞌyuꞌna ñꞌeⁿ Jesús. Sa̱a̱ jnaaⁿꞌ na nquiaana nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos, joꞌ chii ticatjeiꞌyuuꞌndyena na ljoꞌ. Ee xeⁿ nlꞌana na ljoꞌ tixonquia fariseosꞌñeeⁿ na wanaaⁿ na nlaꞌjomndyena xjeⁿ na cwiꞌoona watsꞌom. 43Ee joona neiiⁿtina na calue ncꞌiaana na ya cwilꞌana, nchiiti na ntyjaaꞌ nꞌomna na catso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ya ntyjeeⁿ ñꞌeⁿndyena.

Ñꞌoom na mañequiaa Jesús macuꞌxeⁿnaꞌ nnꞌaⁿ

44Jndeii seineiⁿ Jesús. Matsoom:

—ꞌÑeeⁿ juu na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, nchii macanda̱ ñequio ja matseiyuꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Mati matseiyuꞌ ñequio nquii Tsotya̱ na jñom ja quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. 45Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na mantyꞌiaaꞌ ja, mati mantyꞌiaaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ nquii na jñom ja quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. 46Ja na cwiluiindyo̱ naxuee, jndyo̱o̱ tsjoomnancue, cha meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ nncwjiꞌnaꞌ juu naquiiꞌ natia. 47Sa̱a̱ xeⁿ cweꞌ na mandii tsꞌaⁿ ñꞌoom na mañequiaya, meiⁿ ticatseinda̱ joonaꞌ, nchii ja tseixmaⁿya na nncuꞌxa̱ⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. Ee nchii tyꞌiom Tsotya̱ tsꞌiaaⁿ ja na nncuꞌxa̱ⁿya nnꞌaⁿ, tyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja na cwjiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ joona. 48ꞌÑeeⁿ juu na ticueeꞌ tsꞌom ja, meiⁿ ticoꞌñom ñꞌoom na mañequiaya, waa cwii na nncuꞌxeⁿnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Ee xuee na macanda̱ majooti ñꞌoom na jnda̱ seina̱ⁿya, joonaꞌ nntuꞌxeⁿnaꞌ jom. 49Ticalatiuuꞌyoꞌ na cweꞌ na jndeiiꞌ ꞌndyo̱ nnco̱ ñꞌoommeiⁿꞌ na matseina̱ⁿ. Nquii Tsotya̱ na jñom ja, nqueⁿ sa̱ꞌntjoom na nmeiiⁿꞌ catseina̱ⁿya ndoꞌ na caꞌmo̱o̱ⁿya joonaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ. 50Ndoꞌ ntyjiiya ñꞌoom na matsa̱ꞌntjoom mañequiaanaꞌ na nntseixmaⁿ tsꞌaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ. Joꞌ chii matseina̱ⁿya chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na jnda̱ tsoom no̱o̱ⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index