Search form

Juan 12:34

34Tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ na jndyendye, jluena:

—Majnda̱ macwindya̱a̱ya na matso ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na juu Cristo xocantycwii na mꞌaaⁿñê. Quia joꞌ ¿chiuu na matsuꞌ na matsonaꞌ na nlaꞌwe nnꞌaⁿ juu na cwiluiiñe tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na nlaꞌcueeꞌna juu? ¿ꞌÑeeⁿ juu luaaꞌ na matsuꞌ na cwiluiiñe tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index