Search form

Juan 12:35

35Quia joꞌ matso Jesús nda̱a̱na:

—Ja na cwiluiindyo̱ naxuee quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ ndicwaⁿ mꞌaaⁿtya̱ya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya yocheⁿ na cwii mꞌaaⁿtya̱ya ñꞌeⁿndyoꞌ, cha tincwinomꞌ natia ꞌo. Ee tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿñe nacje ꞌnaaⁿꞌ natia, ticaljeii yuu wjaañꞌoomnaꞌ juu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index