Search form

Juan 12:36

36Yocheⁿ na mꞌaaⁿya na mañequia naxuee quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, calayuꞌyoꞌ ñequiondyo̱ ja na cwiluiindyo̱ naxueeñe. Ee na nlꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ nlaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nqueⁿ cwiluiiñê naxueeñe.

Jnda̱ na seineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ, tjaaⁿ yuu na xocaliu naⁿꞌñeeⁿ jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index