Search form

Juan 12:40

40Chaꞌxjeⁿ tileicantyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na nchjaaⁿꞌ, maluaaꞌ sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom quiiꞌ nꞌomna, ndoꞌ tquiaaⁿ na jlaꞌquieꞌ nꞌomna jo nnoom.

Nmeiiⁿꞌ tuii cha tixocaliuna chiuu lꞌue tsꞌoom ñꞌeⁿndyena,

meiⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌna quiiꞌ nꞌomna.

Ee xeⁿ nncꞌooliuna chiuu lꞌue tsꞌoom ndoꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌna, maxjeⁿ nlcweꞌ nꞌomna ndoꞌ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index