Search form

Juan 13

Tmaⁿ Jesús ncꞌeeꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê

1Cantyjati na jnaⁿnaꞌ na tꞌmaⁿ Jesús jâ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê, tꞌmo̱o̱ⁿ na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom jâ. Ntyjeeⁿ na jnda̱ jaaweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nlueeⁿꞌeⁿ tsjoomnancuewaañe na nncjaalcweꞌnnaaⁿꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Tsotyeeⁿ. Joꞌ chii quia majaaweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nlatya̱a̱ⁿ jaa nnꞌaⁿ judíos xuee pascua quia cwilacwja̱a̱ya canmaⁿ, tꞌmo̱ⁿtyeeⁿ na jeeⁿ tꞌmaⁿ waa na candyaꞌ tsꞌoom jâ.

2Cwicwaaꞌâ ñꞌeⁿ Jesús natmaaⁿ. Xjeⁿꞌñeeⁿ jnda̱ seijndo̱ꞌ tsaⁿjndii tsꞌom xꞌiaayâ Judas Iscariote, jnda Simón, na quiaa tsaⁿꞌñeeⁿ cwenta jom. 3Ndoꞌ jom majndaaꞌya ntyjeeⁿ na lꞌo̱o̱ⁿ jnda̱ tquiaa Tsotyeeⁿ na meiⁿcwii tintjoom na nchii ñꞌoomꞌ nquii. Mantyjeeⁿ na jnaaⁿ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ na majoꞌ wjaalcweeⁿꞌeⁿ. 4Teicantyjaaⁿ yocheⁿ na cwicwaaꞌâ natmaaⁿ. Tjeiiⁿꞌeⁿ liaatco na cweⁿ, toꞌñoom cwii liaa na cwityueeꞌ lua̱a̱yâ, seityeeⁿ juunaꞌ tsiaⁿꞌaⁿ. 5Jnda̱ joꞌ tioom ndaatioo tsꞌom ꞌnaⁿ na cwicandyuuꞌâ. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na mamaaⁿ ncꞌa̱a̱ꞌâ na tꞌmaaⁿ na calajomndyô̱ ñꞌeⁿñê, jnda̱ chii maweeꞌñê ncꞌa̱a̱ꞌâ ñequio liaaꞌñeeⁿ.

6Ndoꞌ quia na tueꞌcañoom yuu na wacatyeeⁿ Simón Pedro, matso tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—Ta, ¿aa mmaⁿꞌ ncꞌa̱ya?

7Tꞌo̱o̱ⁿ nnom, matsoom:

—Tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa tileicatseiꞌno̱ⁿꞌ na majeꞌndyo, sa̱a̱ nda̱quiacheⁿ nntseiꞌno̱ⁿꞌ.

8Matso Pedro nnoom:

—Xoya na mmaⁿꞌ ncꞌa̱ya.

Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Xeⁿ ticamaaⁿya ncꞌeꞌ ticatseixmaⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya.

9Matso Simón Pedro nnoom:

—Xeⁿ luaaꞌwaa Ta, nchii macanda̱ ncꞌa̱. Mati camaⁿꞌ lꞌo̱o̱ya ñequio xqua̱a̱ⁿya.

10Matso Jesús nnom:

—Cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ, ticaⁿnaꞌ na nntmaⁿñe na chaꞌwaañe ee jnda̱ ljuꞌñe, manda̱ ncꞌee macaⁿnaꞌ na nntmaⁿ. ꞌO laxmaⁿꞌyoꞌ na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ sa̱a̱ tichaꞌtsondyoꞌ.

11Ee ntyjeeⁿ ꞌñeeⁿ juu nñequiaa cwenta jom luee ntyee. Macweꞌ joꞌ na matsoom: “Sa̱a̱ tichaꞌtsondyoꞌ laxmaⁿꞌyoꞌ na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ.”

12Quia na jnda̱ tmaaⁿ ncꞌa̱a̱ꞌâ, ndoꞌ tcweennaaⁿꞌaⁿ liaatco ꞌnaaⁿꞌaⁿ, jnda̱ joꞌ tjacjoonnaaⁿꞌaⁿ nacañoomꞌ meiⁿsa. Matsoom nda̱a̱yâ:

—¿Aa cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja na sꞌaaya ꞌo? 13ꞌO cwilacajndyuꞌyoꞌ ja Maestro ndoꞌ na cwiluiindyo̱ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌo. Ndoꞌ matyꞌiomyanaꞌ na ljoꞌ cwinduꞌyoꞌ, ee maxjeⁿ joꞌ ja. 14Ndoꞌ na jnda̱ tmaaⁿya ncꞌeeꞌyoꞌ na cwiluiindyo̱ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌo ndoꞌ na maꞌmo̱o̱ⁿya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ, mati ꞌo matsonaꞌ na nntueꞌndyoꞌcjeꞌyoꞌ na nndyeꞌntjomꞌyoꞌ nda̱a̱ ncꞌiaaꞌyoꞌ. 15Ee jnda̱ sꞌaaya cwii nnom na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ cha mati calꞌaꞌyoꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ chaꞌxjeⁿ jnda̱ sꞌaaya ꞌo. 16Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, juu tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ moso ticaluiitꞌmaⁿñe chaꞌna nquii tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom juu. Mati tsꞌaⁿ na mawjaa tsꞌiaaⁿ na jñom tsꞌaⁿ juu, ticaluiitꞌmaⁿñeti chaꞌxjeⁿ nquii tsꞌaⁿ na jñom juu. 17Xeⁿ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ ndoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ, nntioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo.

18’Nchii matsjo̱o̱ ñꞌoomwaaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ na chaꞌtsondyoꞌ. Mantyjiiya chiuu nꞌomꞌ ꞌo na jnda̱ tjeiiꞌndyo̱. Ee maxjeⁿ macaⁿnaꞌ na catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii. Matsonaꞌ: “Manquii na macwaꞌ ñꞌeⁿndyo̱ malcweꞌ nacjoya.” 19Jeꞌ matsjo̱o̱ya ñꞌoomwaaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii na ljoꞌ, cha quia na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ nlayuꞌyoꞌ na ja cwiluiindyo̱ manquiiti na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. 20Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. ꞌÑeeⁿ juu na matseiljo tsꞌaⁿ na majño̱o̱ⁿya, ja matseiljo tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na matseiljo ja, matseiljo tsaⁿꞌñeeⁿ nqueⁿ na jñoom ja.

Matso Jesús na nñequiaa Judas cwenta jom

(Mt. 26:20-25; Mr. 14:17-21; Lc. 22:21-23)

21Jnda̱ na tso Jesús ñꞌoomwaaꞌ, seiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjeeⁿ, ndoꞌ ndyeyu tjeiꞌyuuꞌñê nda̱a̱yâ. Tsoom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, cwiindyoꞌ ꞌo nñequiaa cwenta ja.

22Quia joꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê tyontyꞌiaa ntyja̱a̱yâ nda̱a̱yâ. Ee ticalaꞌno̱o̱ⁿꞌâ ꞌñeeⁿ cwiindyo̱ jâ na matsoom na luaaꞌ nntsꞌaa. 23Xjeⁿꞌñeeⁿ ja Juan na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌom Jesús, mawacatya̱ⁿ nacañomꞌm na cwicwaaꞌâ. 24Ndoꞌ Simón Pedro sꞌo̱o̱ lꞌo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ na cwaxꞌa̱ ꞌndyoo Jesús cwaaⁿ cwiindyo̱ jâ na nñequiaa cwenta jom. 25Joꞌ chii seintyjo̱ndyo̱ jo ndoꞌ jndya Jesús, taxꞌa̱ya nnoom, tsjo̱o̱:

—Aa ndiꞌ Ta, ¿ꞌñeeⁿ cwii jâ na nntsꞌaa na ljoꞌ?

26Tꞌo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ, tsoom:

—Majuu tsꞌaⁿ na nnom nñequiaya cwii taⁿꞌ tyooꞌ xjeⁿ na jnda̱ seicandaꞌa juunaꞌ.

Ndoꞌ quia na jnda̱ seicanaⁿꞌaⁿ tyooꞌñeeⁿ tquiaaⁿ juunaꞌ nnom Judas Iscariote, jnda Simón. 27Ndoꞌ Judas, jnda̱ na toꞌñoom taⁿꞌ tyooꞌñeeⁿ, mana tuo̱ Satanás quiiꞌ tsꞌoom. Ndoꞌ tso Jesús nnoom:

—Queⁿndyuꞌ tsꞌiaaⁿ na nntsaꞌ.

28Sa̱a̱ meiⁿcwiindyo̱ jâ na meindyuaandyô̱ nacañoomꞌ meiⁿsa ñꞌeⁿñê tîcalaꞌno̱o̱ⁿꞌâ chiuu na luaaꞌ ñꞌoom tsoom. 29Ndoꞌ ee na manquiuuyâ na Judas maleiñꞌoom tjaⁿche na ñjom sꞌom na cwiwilꞌueeꞌndyô̱, joꞌ chii ntꞌomndyo̱ jâ jlaꞌtiuuyâ na ñeꞌcatso Jesús nnoom na catseijnaaⁿ ljoꞌtindyo na macaⁿnaꞌ na nleilꞌueeꞌndyô̱ na waa xuee, oo quiaaⁿ cwantindyo nda̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ. 30Ndoꞌ jnda̱ na tcwaꞌ Judas tyooꞌñeeⁿ, mañoomꞌ jlueeⁿꞌeⁿ. Juu xjeⁿꞌñeeⁿ jnda̱ teijaaⁿ.

Ñꞌoom xco na matsa̱ꞌntjomnaꞌ

31Jnda̱ na jluiꞌ Judas quiiꞌntaaⁿyâ, matso Jesús nda̱a̱yâ:

—Jeꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, manntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja. Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljoꞌ na manntjo̱ⁿya nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 32Ndoꞌ xeⁿ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom cantyja na manntjo̱ⁿ, quia joꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñê ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, ndoꞌ tyuaaꞌ nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ. 33ꞌO ntseindaaya na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, chjootindyo cwii mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ. Nlꞌueꞌyoꞌ ja, ndoꞌ chaꞌxjeⁿ tsjo̱o̱ya nda̱a̱ ncꞌiaaꞌyoꞌ nnꞌaⁿ judíos, jeꞌ mati matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌ ꞌo: ꞌO xocanda̱a̱ nntsquieꞌcañomꞌyoꞌ yuu na nncjo̱. 34Cwii ñꞌoom xco na matsa̱ꞌntjomnaꞌ mañequiaya nda̱a̱ꞌyoꞌ, na cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ. Chaꞌxjeⁿ na mꞌaaⁿya na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo, malaaꞌtiꞌ cꞌomꞌ ꞌo na wiꞌ nꞌomꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ. 35Na nlꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na ꞌo cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilajomndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱, xeⁿ mꞌaⁿꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ.

Matso Jesús na nncwjiꞌñe Pedro

(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Lc. 22:31-34)

36Taxꞌeeñe Simón Pedro nnoom. Matso:

—Ta, ¿yuu wjaꞌyuꞌ?

Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Cantyja na nntjo̱ⁿ jeꞌ ꞌu xocanda̱a̱ nntseijomndyuꞌ, sa̱a̱ mati ꞌu nncueꞌntyjo̱ nntjomꞌ na ljoꞌ.

37Matso Pedro nnoom:

—Ta, ¿chiuu na xocanda̱a̱ nntseijomndyo̱ jeꞌ ljoꞌ na nntjomꞌ? Tintsꞌaa meiiⁿ quio joꞌ cꞌio̱.

38Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom: ꞌU matseiꞌtiuuꞌ na nñequiaandyuꞌ na nncꞌioꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ njomꞌ, cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo na jaawixuee, sa̱a̱ ꞌu jnda̱ ndyee ndiiꞌ macwjiꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index