Search form

Juan 13:38

38Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom: ꞌU matseiꞌtiuuꞌ na nñequiaandyuꞌ na nncꞌioꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ njomꞌ, cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo na jaawixuee, sa̱a̱ ꞌu jnda̱ ndyee ndiiꞌ macwjiꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index