Search form

Juan 14

Jesús cwiluiiñê nato

1Tiñeꞌquiandyoꞌ na nntseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Calaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ mati calaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ja. 2Naquiiꞌ waaꞌ Tsotya̱ya jndye joo niom yuu na ya nncꞌom nnꞌaⁿ. Xeⁿ nchii na luaaꞌ waa, jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Manncjo̱ na nntseijndaaꞌndyo̱ joonaꞌ na nleilꞌueeꞌndyoꞌ. 3Ndoꞌ na jo̱ na nntseijndaaꞌndyo̱ yuu na nncꞌomꞌyoꞌ, nndyo̱lcwa̱ꞌnndaꞌa na nncjo̱cho̱ ꞌo yuu na mꞌaaⁿya, cha yuu na macꞌa̱ⁿya, majoꞌ nncꞌomꞌyoꞌ. 4Ndoꞌ ꞌo manquiuꞌyoꞌ yuu na majo̱ ndoꞌ mati cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ nato.

5Matso Tomás nnoom:

—ꞌU Ta, ticaliuuyâ yuu wjaꞌ, joꞌ chii ¿chiuu ya na nlaꞌno̱o̱ⁿꞌâ yuu waa natoꞌñeeⁿ?

6Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Ja cwiluiindyo̱ nato, ndoꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, ndoꞌ na tijoom cwintycwii na wandoꞌ tsꞌaⁿ. Ñequiiꞌcheⁿ cantyja ꞌnaⁿ ja joꞌ na nnda̱a̱ nncueeꞌ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Tsotya̱ya. 7Xeⁿ na cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱, quia joꞌ mati nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tsotya̱. Na jeꞌ na cwii wjaatinaꞌ ncꞌe na cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ ja, mati cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ jom, ndoꞌ jnda̱ ntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ jom.

8Matso Felipe nnoom:

—Ta, quiaaꞌ na nntyꞌiaanda̱a̱yâ Tsotyeꞌ, quialjoꞌcheⁿ nljoya nꞌo̱o̱ⁿyâ.

9Tꞌo̱ Jesús nnom:

—Chiuu sa ꞌu Felipe, jaachꞌee xuee mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ, ¿aa maxjeⁿ ticwajnaⁿꞌ ja? Tsꞌaⁿ na jnda̱ ntyꞌiaaꞌ ja, mati jnda̱ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Tsotya̱. ¿Chiuu na matsuꞌ: “Quiaaꞌ na nntyꞌiaanda̱a̱yâ Tsotyeꞌ”? 10¿Aa ticatseiyuꞌ na ljoꞌyu cwiluiindyo̱ ñequio Tsotya̱ya, ndoꞌ jom ljoꞌyu cwiluiiñê ñꞌeⁿndyo̱ ja? Ñꞌoom na matseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ, nchii matseina̱ⁿya joonaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ nnco̱. Nquii Tsotya̱ na ñequiiꞌcheⁿ mꞌaaⁿñê ñꞌeⁿndyo̱, nqueⁿ machꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿya. 11Calaꞌyuꞌyoꞌ na ljoꞌyu cwiluiindyo̱ ñequio Tsotya̱, ndoꞌ Tsotya̱ya ljoꞌyu cwiluiiñê ñꞌeⁿndyo̱ ja. Xeⁿ tileicalaꞌyuꞌyoꞌ na ljoꞌ, sa̱a̱ quiandyoꞌ na nlaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿ mañejoo tsꞌiaaⁿmeiiⁿ na matsꞌaa. 12Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, ꞌñeeⁿ juu tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, mañejoo tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa nntsꞌaaⁿ. Hasta jndaticheⁿ tsꞌiaaⁿ nntsꞌaaⁿ, ncꞌe na majo̱ na mꞌaaⁿ Tsotya̱ya. 13Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ ñꞌoom na nntaⁿꞌyoꞌ nnom Tsotya̱ ñequio xueya, joꞌ joꞌ nñequia cha na catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom cantyja ꞌnaⁿ ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ. 14Chaꞌtso na cwitaⁿꞌyoꞌ ñequio xueya, joꞌ joꞌ nntsꞌaa.

Njñom Jesús Espíritu Santo

15’Xeⁿ mꞌaⁿꞌyoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ ja, quia joꞌ calaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ. 16Ndoꞌ ja nlcaaⁿꞌa nnom Tsotya̱ya na nñequiaaⁿ cwiicheⁿ na nnteijndeii ꞌo, nquii Espíritu na cwiluiiñe na mayuuꞌ na ñequiiꞌcheⁿ nncꞌoomñe ñꞌeⁿndyoꞌ. 17Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue xocanda̱a̱ nntoꞌñoomna jom, ee tyoontyꞌiaana jom, meiⁿ ticataꞌjnaaⁿꞌna jom. Sa̱a̱ ꞌo cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ jom, ee mꞌaaⁿñê naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ nncꞌoomñê ñꞌeⁿndyoꞌ. 18Tixocaꞌndiya ꞌo na macanda̱, maxjeⁿ nncwja̱nndaꞌa na mꞌaⁿꞌyoꞌ. 19Mawaa xjeⁿ na nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ ja, ndoꞌ jnda̱ joꞌ taxocantyꞌiaana ja. Sa̱a̱ ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo ñequiiꞌcheⁿ na nncꞌo̱o̱ⁿya, ee ncꞌe na nncwando̱ꞌxco̱, joꞌ chii mati ꞌo nlaxmaⁿꞌyoꞌ na ticantycwii na nntandoꞌyoꞌ. 20Quia na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿꞌñeeⁿ nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ Tsotya̱, ndoꞌ ꞌo mꞌaⁿꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱, ndoꞌ ja mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ. 21ꞌÑeeⁿ juu na matseiljo ñꞌoom na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ ndoꞌ matseicanda̱ joonaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ jnda ntyjeeⁿ ja. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na jnda ntyjii ja, nquii Tsotya̱ya candyaꞌ tsꞌoom juu. Ndoꞌ mati ja candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya juu, ndoꞌ mꞌmo̱o̱ⁿya cantyja ꞌnaⁿya nnom.

22Tsaⁿ na jndyu Judas, sa̱a̱ nchii Judas Iscariote, matso:

—Ta, ¿chiuu na cweꞌ nda̱a̱ jâ mꞌmo̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ sa̱a̱ nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue xocatsaꞌ na ljoꞌ?

23Tꞌo̱ Jesús nnom, matsoom:

—ꞌÑeeⁿ juu na jnda ntyjii ja maxjeⁿ nntseiñꞌoomꞌñe ñꞌoom na maqua̱ⁿ. Nncꞌoom Tsotya̱ na candyaꞌ tsꞌoom tsaⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ nntsquia̱caño̱o̱ⁿyâ juu. Nncꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌeⁿñe. 24ꞌÑeeⁿ juu na ticajnda ntyjii ja, tsaⁿꞌñeeⁿ tiñeꞌcatseicana̱a̱ⁿ ñꞌoom na mañequiaya. Ndoꞌ ñꞌoom na matseina̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ nchii ñꞌoom ꞌndyo̱ nnco̱ya. Matseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom ꞌndyoo Tsotya̱ya ee jom jñoom ja quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ.

25’Ñꞌoommeiⁿꞌ matseina̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ yocheⁿ na ndicwaⁿ mꞌaaⁿndyo̱ ñꞌeⁿndyoꞌ. 26Sa̱a̱ ja nlcaaⁿꞌa nnom Tsotya̱ya na njñoom Espíritu Santo na nnteijndeii ꞌo. Juu mꞌmo̱ⁿti ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ na macaⁿnaꞌ na nliuꞌyoꞌ. Ndoꞌ nntsꞌaa na nncjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌtso ñꞌoom na jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ.

27’Ja tjaaꞌnaⁿ ñomtiuu tseixmaⁿya. Mañequiaya na calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ juunaꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Juu na mañequia na cwicandaꞌyoꞌ tꞌmaⁿti tseixmaⁿnaꞌ, nchiiti juu na tjaa ñomtiuu cꞌom nnꞌaⁿ na mañequiaa tsjoomnancue. Tiñeꞌquiandyoꞌ na nntseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ljoꞌ cwii nntjomꞌyoꞌ meiⁿ tilaꞌcatyuendyoꞌ. 28Jnda̱ jndyeꞌyoꞌ na tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, majo̱, sa̱a̱ nndyo̱nndaꞌa na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Xeⁿ na mayuuꞌ jnda nqiuꞌyoꞌ ja, quia joꞌ nñequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ meiiⁿ na tsjo̱o̱ na majo̱ ee na mꞌaaⁿ Tsotya̱ya jo̱. Jom tꞌmaⁿti cwiluiiñê, nchiiti ja. 29Ndoꞌ jeꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na nluii na ljoꞌ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, cha quia na jnda̱ tueꞌntyjo̱ juunaꞌ quia joꞌ nlaꞌyuꞌyoꞌ.

30’Tajndye cwimatseina̱ⁿtya̱ya ñꞌeⁿndyoꞌ, ee mandyo nquii na cwiluiitquieñe quiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ tsjoomnancuewaañe. Sa̱a̱ tjaa meiⁿcwii na matseixmaⁿya na juu joꞌ nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñe na catꞌuiinaꞌ ja. 31Sa̱a̱ cha nncꞌooliu nnꞌaⁿ tsjoomnancue na mꞌaaⁿya na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya Tsotya̱, ndoꞌ na matseicanda̱a̱ꞌndyo̱ chaꞌtso na matsa̱ꞌntjoom ja, mañequiaandyo̱ na nncꞌio̱. Quicantyjaꞌyoꞌ, cjaaya, caluiiꞌa ñjaaⁿñe.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index