Search form

Juan 14:27

27’Ja tjaaꞌnaⁿ ñomtiuu tseixmaⁿya. Mañequiaya na calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ juunaꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Juu na mañequia na cwicandaꞌyoꞌ tꞌmaⁿti tseixmaⁿnaꞌ, nchiiti juu na tjaa ñomtiuu cꞌom nnꞌaⁿ na mañequiaa tsjoomnancue. Tiñeꞌquiandyoꞌ na nntseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ljoꞌ cwii nntjomꞌyoꞌ meiⁿ tilaꞌcatyuendyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index