Search form

Juan 15

Jesús cwiluiiñê tsꞌo̱o̱ ntjom na mayuuꞌcheⁿ

1’Ja cwiluiindyo̱ tsꞌo̱o̱ ntjom na mayuuꞌ ndoꞌ Tsotya̱ya cwiluiiñê tsꞌaⁿ na mateixꞌee juunaꞌ. 2Matyjeeⁿ meiⁿnquia lꞌo̱ tsꞌo̱o̱ꞌñeeⁿ na tyoolꞌanaꞌ ta̱. Sa̱a̱ ticwii lꞌo̱ tsꞌo̱o̱ꞌñeeⁿ na cwilꞌanaꞌ ta̱, matyjeeⁿ nqueⁿnaꞌ cha majndyeti ta̱ calꞌanaꞌ. 3Mati joo ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ maqueⁿljuꞌnaꞌ nꞌomꞌyoꞌ cha ya nlꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya. 4Joꞌ chii caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, chaꞌxjeⁿ macwiljooꞌndyo̱tya̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ. Ee chaꞌxjeⁿ tsꞌo̱ tsꞌo̱o̱ xonda̱a̱ nntsꞌaa cheⁿnquiinaꞌ ta̱ xeⁿ ticatꞌuiinaꞌ nquii tsꞌo̱o̱, majoꞌti cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, meiⁿ xocatsꞌaanaꞌ na nncueꞌ ta̱ nlꞌaꞌyoꞌ xeⁿ ticaljooꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya.

5’Ja cwiluiindyo̱ xꞌee tsꞌo̱o̱, ndoꞌ ꞌo cwiluiindyoꞌ lꞌo̱ tsꞌo̱o̱. ꞌÑeeⁿ cwii ꞌo na tyeⁿ matseijomñe cantyja ꞌnaⁿya, ndoꞌ na cwiljooꞌndyo̱ ñꞌeⁿñe, tsaⁿꞌñeeⁿ jndye chaꞌcwijom ta̱ nncueꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ na nnto̱ⁿꞌñe cantyja ꞌnaⁿya, tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ cwii nnda̱a̱ nntsꞌaa. 6ꞌÑeeⁿ juu na ticaljooꞌñe cantyja ꞌnaⁿya, nntquieꞌnaꞌ juu chaꞌxjeⁿ cwityeⁿnquieꞌ lꞌo̱ tsꞌo̱o̱, ndoꞌ joꞌ joꞌ cwicaaⁿnaꞌ. Jnda̱ chii cwicajñeeⁿꞌ nnꞌaⁿ lꞌo̱o̱ꞌñeeⁿ, cwitioomna joonaꞌ quiiꞌ chom.

7’Xeⁿ cwilaꞌjomndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, meiⁿ ticatsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na mañequiaya, quia joꞌ cataⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso na lꞌue nꞌomꞌyoꞌ, ndoꞌ nñequiaaⁿ. 8Luaa waa na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tsotya̱ya, na cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ jndye ta̱ nncueꞌ. Ee laaꞌtiꞌ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na mayuuꞌcheⁿ cwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyoꞌ ñequio ñꞌoom na mañequia. 9Chaꞌxjeⁿ juu Tsotya̱ya candyaꞌ tsꞌoom ja, mati ja candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo. Joꞌ chii caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja na mꞌaaⁿya na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo. 10Ja matseicanda̱a̱ꞌndyo̱ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Tsotya̱, ndoꞌ cwiljooꞌndyo̱ cantyja na candyaꞌ tsꞌoom ja. Ñequiiꞌcheⁿ calaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌo, ee na nlꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ, nljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo.

11’Ñꞌoommeiiⁿ matseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ cha nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ndoꞌ cha canda̱a̱ꞌya nncꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ. Hasta quiaanaꞌ na waljooꞌcheⁿ na neiⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ yuu na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya. 12Luaa waa ñꞌoom na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ: Cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ, chaꞌxjeⁿ mꞌaaⁿya na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo. 13Tjaaꞌnaⁿ cwii na tꞌmaⁿti na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na wiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ ncꞌiaaꞌ chaꞌna juu tsꞌaⁿ na nñequiaañe na cueꞌ cwentaa ncꞌiaaꞌ. 14ꞌO cwiluiindyoꞌ ncꞌiaya xeⁿ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌo. 15Jeꞌ tacatsjo̱o̱tya̱ya na ꞌo cwiluiindyoꞌ moso. Ee tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ moso ticaljeiiⁿ ljoꞌ matseijndaaꞌñe patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Jeꞌ matsjo̱o̱ya na ꞌo cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na ya ñꞌoom ñꞌeⁿndyo̱ ee jnda̱ tquiaya na caliuꞌyoꞌ chaꞌtso ñꞌoom na jnda̱ jndiiya ꞌndyoo Tsotya̱ya. 16ꞌO nchii tjeiiꞌndyoꞌ na nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, nnco̱ tjeiiꞌndyo̱ ꞌo, ndoꞌ jnda̱ tyꞌio̱ⁿya tsꞌiaaⁿ ꞌo na catsaꞌyoꞌ ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ yuu na ñenquiiꞌcheⁿ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee na ljoꞌ nlꞌaꞌyoꞌ meiⁿquia ñꞌoom na ntaⁿꞌyoꞌ nnom Tsotya̱ ñequio xueya, jom nñequiaaⁿ. 17Luaa ñꞌoom na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌo: Cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ.

Ticueeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ Jesús

18’Quia ticueeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ tsjoomnancue ꞌo, calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na ja tyuaaꞌti tꞌomna na ticueeꞌ nꞌomna. 19Xeⁿ cwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue, nnꞌaⁿ cwentaaꞌnaꞌ nncꞌomna na neiiⁿna ꞌo chaꞌxjeⁿ na neiiⁿna ncꞌiaana, sa̱a̱ ncꞌe jnda̱ tjeiiꞌa ꞌo quiiꞌntaaⁿna, joꞌ chii ticalaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue, ndoꞌ joꞌ na jndoo nnꞌaⁿ ꞌo. 20Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, na juu tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ moso ticaluiitꞌmaⁿñê chaꞌxjeⁿ nquii tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom jom. Ncꞌe na cwitaꞌwiꞌ nnꞌaⁿ ja, mati nntaꞌwiꞌna ꞌo. Ndoꞌ xeⁿ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyena ñꞌoom na mañequiaya, quia joꞌ mati nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyena ñꞌoom na nñeꞌquiaꞌyoꞌ. 21Chaꞌtso nmeiⁿꞌ nlꞌana ꞌo cweꞌ ncꞌe na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaya ee ticataꞌjnaaⁿꞌna nqueⁿ na jñoom ja quiiꞌntaaⁿna.

22’Xeⁿ nchii na jndyotseina̱ⁿya nda̱a̱na, quia joꞌ tixocwijndaaꞌ na laꞌxmaⁿna jnaⁿ. Sa̱a̱ jeꞌ tixocanda̱a̱ nluena na ticaliuna na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena nnoom. 23Ee ꞌñeeⁿ juu na jndooꞌ ja, mati jndooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱. 24Tijoom ñesꞌaa cwiicheⁿ tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa. Xeⁿ na nchii tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ matsꞌaa, quia joꞌ tixocwijndaaꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena nnoom, sa̱a̱ jeꞌ meiiⁿ na jnda̱ ñentyꞌiaana tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa cantyjati xjeⁿ na to̱ꞌa, mꞌaⁿna na jndoona ja ndoꞌ mati nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱. 25Sa̱a̱ luaaꞌ waa cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na teiljeii naquiiꞌ ljeii na cwileiꞌñꞌomna na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, na matsonaꞌ: “Jndoona ja meiiⁿ tjaaꞌnaⁿ cwii nnom cantyja ꞌnaⁿya na matseijndaaꞌñenaꞌ na nlꞌana na ljoꞌ.”

26’Ja nlcaaⁿꞌa nnom Tsotya̱ na cajñoom Espíritu na cwiluiiñe na mayuuꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Quia na jnda̱ tyjeeⁿꞌeⁿ nncwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaⁿya. 27Ndoꞌ mati ꞌo nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, ee mꞌaⁿꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ xjeⁿ na to̱ꞌjndya̱a̱ tsꞌiaaⁿmeiiⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index