Search form

Juan 15:16

16ꞌO nchii tjeiiꞌndyoꞌ na nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, nnco̱ tjeiiꞌndyo̱ ꞌo, ndoꞌ jnda̱ tyꞌio̱ⁿya tsꞌiaaⁿ ꞌo na catsaꞌyoꞌ ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ yuu na ñenquiiꞌcheⁿ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee na ljoꞌ nlꞌaꞌyoꞌ meiⁿquia ñꞌoom na ntaⁿꞌyoꞌ nnom Tsotya̱ ñequio xueya, jom nñequiaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index