Search form

Juan 15:24

24Tijoom ñesꞌaa cwiicheⁿ tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa. Xeⁿ na nchii tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ matsꞌaa, quia joꞌ tixocwijndaaꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena nnoom, sa̱a̱ jeꞌ meiiⁿ na jnda̱ ñentyꞌiaana tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa cantyjati xjeⁿ na to̱ꞌa, mꞌaⁿna na jndoona ja ndoꞌ mati nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index