Search form

Juan 16:20

20Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue, ñequio na neiiⁿna nntyꞌiaana ljoꞌ nntjo̱ⁿ. ꞌNaⁿ na nntjo̱ⁿ nntsꞌaanaꞌ na ꞌo nntyueeꞌyoꞌ na matseichjooꞌnaꞌ nꞌomꞌyoꞌ, sa̱a̱ juu na chjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ, xeⁿ jnda̱cheⁿ nntseicwaqueⁿnaꞌ na nncꞌoomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index