Search form

Juan 17

Mateijndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús

1Jnda̱ na seineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ, jlunda̱a̱ñê cañoomꞌluee. Matsoom:

—Tsotya̱ya, jnda̱ tueꞌntyjo̱ na nluii chaꞌtso na teijndaaꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Jeꞌ catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ ja na cwiluiindyo̱ Jndaꞌ, cha mati ja nntseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ ꞌu. 2Ee ꞌu jnda̱ tqueⁿꞌ na waa na jndo̱ na matseixmaⁿya jo nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue na ticwii cwii tsꞌaⁿ na mañequiaaꞌ lꞌo̱o̱ya na nñequiaya na tseixmaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ. 3Luaa waa na nntseixmaⁿ tsꞌaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌaⁿ, na catseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na ñenncuꞌcheⁿꞌ cwiluiindyuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mayuuꞌ ndoꞌ mati na ja Jesús cwiluiindyo̱ Cristo na jñomꞌ ja quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue.

4’Ja jnda̱ seitꞌmaaⁿꞌndyo̱ ꞌu quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Ndoꞌ majnda̱ mamañequiaandyo̱ na cꞌio̱ cwentaa nnꞌaⁿ, mañejuu tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ na tquiaaꞌ no̱o̱ⁿ na catsꞌaa. 5Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ ꞌu Tsotya̱ya, catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ ja chaꞌxjeⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndyuꞌ yuu na mꞌaaⁿꞌ, na juu joꞌ matseixmaⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncuaa tsjoomnancue.

6’Nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue na tquiaaꞌ joona lꞌo̱o̱, jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿya chiuu cwiluiindyuꞌ. Tyomꞌaⁿna cwentaꞌ, ndoꞌ tquiaaꞌ na cwilaꞌxmaⁿna cwentaya. Joona cwilaꞌwena ñꞌoom naya ꞌnaⁿꞌ ndoꞌ cwilaꞌcanda̱na juunaꞌ. 7Ndoꞌ macwilaꞌno̱ⁿꞌna na chaꞌtso na cwicanda̱a̱ matsꞌaa, ñenncuꞌ tquiaaꞌ na matseixmaⁿya na ljoꞌ. 8Ee ñꞌoom na tsuꞌ no̱o̱ⁿya, jnda̱ tquia joonaꞌ nda̱a̱na. Ndoꞌ joona jnda̱ toꞌñoomna ñꞌoomꞌñeeⁿ. Cwilaꞌno̱ⁿꞌna na mayuuꞌcheⁿ jnaaⁿya na mꞌaaⁿꞌ, ndoꞌ cwilaꞌyuꞌna na ꞌu jñomꞌ ja quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ.

9’Macaⁿꞌa naya njomꞌ cantyja ꞌnaaⁿna, nchii cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Ja macaⁿꞌa na cateijndeiꞌ joo na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱ya, ee cwilaꞌxmaⁿna cwentaꞌ. 10Chaꞌtsondye joona na laꞌxmaⁿna cwentaya, mati laꞌxmaⁿna cwentaꞌ. Ndoꞌ joona na laꞌxmaⁿna cwentaꞌ, mati laꞌxmaⁿna cwentaya, ndoꞌ matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja cantyja ꞌnaaⁿna.

11’Jeꞌ taxocꞌo̱o̱ⁿtya̱ tsjoomnancue, sa̱a̱ joo naⁿmꞌaⁿꞌ cwiljooꞌndyena juunaꞌ, ee ja jo̱nlcwa̱ꞌa na mꞌaaⁿꞌ. ꞌU Tsotya̱ya na ljuꞌ cwiluiindyuꞌ, catsaꞌ cwenta naⁿmꞌaⁿ na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱ ñequio juu najndeii na matseiꞌxmaⁿꞌ cha nntsꞌaanaꞌ ñeꞌcwii nlaꞌxmaⁿna chaꞌxjeⁿ jaa ñeꞌcwii cwilaxmaaⁿya. 12Yocheⁿ na tyomꞌaaⁿya naquiiꞌntaaⁿ naⁿmꞌaⁿ na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱, tyotsꞌaa cwenta joona ñequio najndeii na matseiꞌxmaⁿꞌ nncuꞌ. Ndoꞌ meiⁿcwiindyena tîcatsuuñe, macanda̱ tsuuñe juu tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ na catsuuñe, cha na catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌomꞌ na teiljeii.

13’Sa̱a̱ jeꞌ na nncjo̱lcwa̱ꞌa na mꞌaaⁿꞌ. Ndoꞌ matseina̱ⁿya ñꞌoommeiiⁿ yocheⁿ na ndi mꞌaaⁿya tsjoomnancuewaañe, cha juu na mꞌaaⁿya na neiⁿya, canda̱a̱ꞌ nlaꞌxmaⁿna juunaꞌ. 14Jnda̱ tquiaya ñꞌoom naya ꞌnaⁿꞌ nda̱a̱na, sa̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue ticueeꞌ nꞌom joona ee ticalaꞌxmaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue, chaꞌxjeⁿ ja meiⁿ ticatseixmaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 15Nchii macaⁿꞌa na cwjiꞌ joona tsjoomnancue, sa̱a̱ na cwañomꞌ joona ljoꞌ na ñeꞌcatsꞌaa tsaⁿjndii ñꞌeⁿndyena. 16Joona ticalaxmaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue chaꞌxjeⁿ ja meiⁿ ticatseixmaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 17Queⁿꞌ joona na cwiluiindyena na ljuꞌ nꞌomna ncꞌe ñꞌoom na mayuuꞌ. Juunaꞌ cwiluiiñenaꞌ na mayuuꞌ. 18Chaꞌxjeⁿ na jñomꞌ ja na jndyo̱o̱ tsjoomnancue, mati majño̱o̱ⁿya joona na cꞌoocatjeiꞌyuuꞌndyena nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. 19Ee ncꞌe joona maqua̱ⁿ cheⁿnnco̱ na ljuꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ jo njomꞌ cha mati nlqueⁿljuꞌnaꞌ nꞌomna ncꞌe ñꞌoom na mayuuꞌ.

20’Ndoꞌ nchii macanda̱ macaⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿ joo naⁿmꞌaⁿꞌ. Mati macaⁿꞌa na cateijndeiꞌ joo nnꞌaⁿ na quia nlaꞌyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ncꞌe ñꞌoom na quia nntjeiꞌyuuꞌndyena 21cha ñeꞌcwii nlaꞌxmaⁿna, chaꞌxjeⁿ ꞌu Tsotya̱ya ñeꞌcwii cwiluiindyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, ndoꞌ ja ñeꞌcwii cwiluiindyo̱ ñꞌeⁿndyuꞌ. Ee na ljoꞌ mati joona nnda̱a̱ nlaꞌxmaⁿna na ñeꞌcwii cwiluiindyena ñequiondyo̱ jaa. Quia joꞌ nlaꞌyuꞌ nnꞌaⁿ tsjoomnancue na ꞌu jñomꞌ ja. 22Juu na tquiaaꞌ na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja, mati tquiaya joꞌ na calaꞌxmaⁿna, cha na ñeꞌcwii calaꞌxmaⁿna chaꞌxjeⁿ jaa ñeꞌcwii cwilaꞌxmaaⁿya. 23Ja mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndye joona, ndoꞌ ꞌu mꞌaaⁿꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ja cha nntsꞌaanaꞌ na ñeꞌcwii cwilaꞌxmaⁿna. Ndoꞌ na ljoꞌ nlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ na ꞌu jñomꞌ ja, ndoꞌ na candyaꞌ tsꞌomꞌ joona chaꞌxjeⁿ na candyaꞌ tsꞌomꞌ ja.

24’ꞌU Tsotya̱ya mꞌaaⁿꞌ na candyaꞌ tsꞌomꞌ ja cwii tjo̱o̱cheⁿ na tqueⁿꞌ tsjoomnancue. Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na naⁿmꞌaⁿꞌ na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱ya, cꞌomna yuu na mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ. Ee quia ljoꞌcheⁿ nnda̱a̱ juu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja na tquiaaꞌ na matseixmaⁿya. 25Tsotya̱ya ꞌu na cwiluiindyuꞌ na matyꞌiomyanaꞌ, nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue ticalaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaⁿꞌ, sa̱a̱ ja mawajnaⁿꞌa ꞌu ndoꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌna na ꞌu jñomꞌ ja. 26Jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿya cantyja ꞌnaⁿꞌ nda̱a̱na, ndoꞌ mꞌmo̱o̱ⁿtya̱ya joꞌ nda̱a̱na. Luaaꞌ nntsꞌaa cha juu na mꞌaaⁿꞌ na candyaꞌ tsꞌomꞌ ja, mati nlaxmaⁿna juunaꞌ. Ndoꞌ mati nncꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndye joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index