Search form

Juan 17:11

11’Jeꞌ taxocꞌo̱o̱ⁿtya̱ tsjoomnancue, sa̱a̱ joo naⁿmꞌaⁿꞌ cwiljooꞌndyena juunaꞌ, ee ja jo̱nlcwa̱ꞌa na mꞌaaⁿꞌ. ꞌU Tsotya̱ya na ljuꞌ cwiluiindyuꞌ, catsaꞌ cwenta naⁿmꞌaⁿ na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱ ñequio juu najndeii na matseiꞌxmaⁿꞌ cha nntsꞌaanaꞌ ñeꞌcwii nlaꞌxmaⁿna chaꞌxjeⁿ jaa ñeꞌcwii cwilaxmaaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index