Search form

Juan 17:24

24’ꞌU Tsotya̱ya mꞌaaⁿꞌ na candyaꞌ tsꞌomꞌ ja cwii tjo̱o̱cheⁿ na tqueⁿꞌ tsjoomnancue. Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na naⁿmꞌaⁿꞌ na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱ya, cꞌomna yuu na mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ. Ee quia ljoꞌcheⁿ nnda̱a̱ juu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja na tquiaaꞌ na matseixmaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index