Search form

Juan 17:25

25Tsotya̱ya ꞌu na cwiluiindyuꞌ na matyꞌiomyanaꞌ, nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue ticalaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaⁿꞌ, sa̱a̱ ja mawajnaⁿꞌa ꞌu ndoꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌna na ꞌu jñomꞌ ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index