Search form

Juan 18

ꞌOoñꞌomna Jesús na pra̱so

(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53)

1Jnda̱ na seineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mana jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ ñꞌeⁿndyô̱ jâ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Teiꞌtyꞌio̱o̱ꞌâ tsjoꞌ Cedrón. Squia̱a̱yâ cwii joo yuu waa cwii ntjom, joꞌ joꞌ santyjo̱o̱yâ na tjaqueⁿꞌeⁿ. 2Ndoꞌ Judas, juu xꞌiaayâ na tquiaa cwenta jom, mati mantyjii joꞌ joꞌ, ee majndye ndiiꞌ ñesaayâ joꞌ joꞌ ñꞌeⁿ Jesús. 3Quia joꞌ Judasꞌñeeⁿ, toꞌñoom cwii tmaaⁿꞌ sondaro ñꞌeⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye, ndoꞌ mañꞌeeⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos. Tjachom naⁿꞌñeeⁿ joꞌ joꞌ. Tyꞌechona lioochom ndoꞌ chom nlca ñꞌeⁿ lꞌo̱ tsꞌiaaⁿ ntiaꞌ. 4Ndoꞌ Jesús, ncꞌe na mantyjeeⁿ chaꞌtso na mawaa xjeⁿ na nntjoom, tjacatjomñê naⁿꞌñeeⁿ. Taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—¿ꞌÑeeⁿ juu cwilꞌueꞌyoꞌ?

5Tꞌo̱o̱na, jluena:

—Cwilꞌua̱a̱yâ Jesús na jnaⁿ Nazaret.

Matsoom:

—Maja luaa joꞌ.

Ndoꞌ mati Judas na tquiaa cwenta jom, mañꞌeⁿ ñequio naⁿꞌñeeⁿ. 6Ndoꞌ quia tso Jesús: “Maja luaa joꞌ”, seilcweꞌntyaꞌnaꞌ joona hasta xjeⁿ nomtyuaacheⁿ tquiaandyena. 7Quia joꞌ taxꞌeeñenndaꞌ Jesús nda̱a̱na:

—¿ꞌÑeeⁿ juu cwilꞌueꞌyoꞌ?

Ndoꞌ joona tꞌo̱o̱nndaꞌna nnoom:

—Jesús tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret.

8Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na:

—Jnda̱ tsjo̱o̱ya, maja luaa joꞌ. Joꞌ chii xeⁿ ja cwilꞌueꞌyoꞌ, caꞌndyeꞌyoꞌ naⁿmꞌaⁿ na nncꞌoona.

9Luaaꞌ tuii cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na tsoom quia seineiiⁿ nnom Tsotyeeⁿ. Tsoom: “Nnꞌaⁿ na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱ya, meiⁿcwiindye joona tîtseicatsuuya.” 10Quia joꞌ Simón Pedro tjeiꞌñoomñê xjo na maleiñꞌoom. Seiquieeꞌñê tsꞌaⁿ na jndyu Malco. Tyjeeⁿ tsuaꞌqui tsaⁿꞌñeeⁿ ntyjaya. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ mosooꞌ tyee na cwiluiitquieñe. 11Matso Jesús nnom Pedro:

—Cwjaꞌndyuꞌnndaꞌ xjoꞌ quiiꞌ tjaⁿwaaꞌnaꞌ. ¿Aa matseitiuuꞌ na ticatyꞌiomyanaꞌ na catjo̱ⁿya nawiꞌ tꞌmaⁿ na seijndaaꞌñe Tsotya̱ya na nntjo̱ⁿ?

Tyꞌeñꞌomna Jesús na mꞌaaⁿ tyee na cwiluiitquieñe

(Mt. 26:57-58; Mr. 14:53-54; Lc. 22:54)

12Quia joꞌ sondaroꞌñeeⁿ ñequio capeitaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱na ñequio naⁿꞌñeeⁿ na cwindyeꞌntjom nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos, tꞌuena Jesús, jlaꞌtyeⁿna jom. 13Tyꞌeñꞌomjndyeena jom na mꞌaaⁿ Anás, xeeⁿꞌ tyee na jndyu Caifás na cwiluiitquieñe chuꞌñeeⁿ. 14Majuu Caifásꞌñeeⁿ jnda̱ seijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌom ncꞌiaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ na yaticheⁿ na cwii tsꞌaⁿ cueꞌ cwentaa chaꞌtsondye joona.

Macwjiꞌñe Pedro cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

(Mt. 26:69-70; Mr. 14:66-68; Lc. 22:55-57)

15Wendyô̱ jâ, nquii Simón Pedro ñꞌeⁿ ja Juan saantyjo̱o̱yâ nanqueⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Juu tyee na cwiluiitquieñe mawajnaⁿꞌaⁿ ja. Macweꞌ joꞌ tjo̱quia̱ꞌa tachꞌeⁿ waaꞌ tyeeꞌñeeⁿ xjeⁿ na tyꞌeñꞌomna Jesús joꞌ joꞌ. 16Sa̱a̱ Pedro tjawintyjeeⁿꞌeⁿ ꞌndyootsꞌa tatiom. Joꞌ chii ja na mawajnaaⁿꞌ tyee na cwiluiitquieñe, jluiiꞌa chꞌeⁿ, seina̱ⁿ nnom yuscu na machꞌee cwenta ꞌndyootsꞌaꞌñeeⁿ. Ndoꞌ juu tquiaa ñꞌoomꞌ na jndyoquieeꞌ Pedro tachꞌeⁿ wꞌaa. 17Ndoꞌ taxꞌee yuscuꞌñeeⁿ nnom Pedro:

—¿Aa nchii ꞌu cwii joona na matseijomñe ñꞌoom na mañequiaa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ?

Tꞌo̱ Pedro matsoom:

—Nchii joꞌ ja.

18Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom wꞌaaꞌñeeⁿ, ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom, jnda̱ jlaꞌcwꞌaana ñoom. Meintyjeeꞌna na cwilaꞌwindyena, ee jeeⁿ teiⁿ. Ndoꞌ mati meintyjeeꞌ Pedro quiiꞌntaaⁿna, matseiwiñê ñꞌeⁿndyena.

Mawaxꞌee tyee na cwiluiitquieñe ñꞌoom nnom Jesús

(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Lc. 22:66-71)

19Ndoꞌ nquii tyee na cwiluiitquieñe nda̱a̱ ntyee, taxꞌeeñe nnom Jesús ꞌñeeⁿ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ, ndoꞌ mati chiuu waa ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ. 20Tꞌo̱ Jesús matsoom:

—Ñequiiꞌcheⁿ ñequio na jndooꞌ nnꞌaⁿ tyotseina̱ⁿya. Ndoꞌ na tyoꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos naquiiꞌ lanꞌom ꞌnaaⁿna ñequio watsꞌom tꞌmaⁿ yuu na cwitjomndyena. Meiⁿcwii ñꞌoom tyootseina̱ⁿ na cweꞌ ñeꞌwe ndyee tsꞌaⁿ ndii. 21Na mawaxeꞌ no̱o̱ⁿ, ¿chiuu na ticwaxeꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ ñejndyena ñꞌoom na mañequiaya ljoꞌ ñetsjo̱o̱? Naⁿꞌñeeⁿ nquiujndaaꞌndyena ñꞌoom na ñetꞌmo̱o̱ⁿ.

22Ndoꞌ quia na jnda̱ tso Jesús ñꞌoomwaaꞌ, cwii naⁿꞌñeeⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom na tyomꞌaⁿ joꞌ joꞌ tquiaa tsaⁿꞌñeeⁿ ndaꞌ watmeiⁿ jom. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—¿Aa laaꞌtiꞌ mawꞌo̱ꞌ ꞌndyoo nquii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ ntyee cwentaaya?

23Tꞌo̱ Jesús, matsoom:

—Xeⁿ tia ñꞌoom na matsjo̱o̱, cwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌomtiaꞌñeeⁿ, sa̱a̱ xeⁿ ñꞌoom na matyꞌiomyanaꞌ matseina̱ⁿ, tisꞌa na macwjaꞌ ja.

24Quia joꞌ seicwanom Anás Jesús na ndi chuꞌtyeⁿñê lꞌo̱ Caifás, tyee na cwiluiitquieñe nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos.

Macwjiꞌñenndaꞌ Pedro cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

(Mt. 26:71-75; Mr. 14:69-72; Lc. 22:58-62)

25Yocheⁿ na meintyjeeꞌ Pedro ꞌndyoo chom na matseiwiñê, taꞌxꞌeena nnoom:

—Ndoꞌ ꞌu jeꞌ, ¿aa nchii macwii nquiee naⁿꞌñeeⁿ na cwilajomndyoꞌ ñꞌeⁿñê?

Sa̱a̱ jom tjeiꞌñê, tsoom:

—Nchii joꞌ ja.

26Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na machꞌee tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ tyee na cwiluiitquieñe nda̱a̱ ntyee. Juu tsaⁿꞌñeeⁿ mannꞌaaⁿꞌaⁿ tsꞌaⁿ na tyjee Pedro tsuaꞌqui. Matso tsaⁿꞌñeeⁿ nnom Pedro:

—¿Aa nchii ntyꞌiaya ꞌu na ñꞌeⁿꞌ ñꞌeⁿñê yuu waa ntjom?

27Sa̱a̱ Pedro tjeiꞌñennaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ mañoomꞌ seixuaa caxtijndyo.

Nnꞌaⁿ judíos tioona cwenta Jesús lꞌo̱ Pilato

(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Lc. 23:1-5)

28Quia joꞌ tyꞌeñꞌom nnꞌaⁿ judíos Jesús, jnaⁿna waaꞌ Caifás, tquiena wꞌaa yuu na macꞌeⁿ gobiernom. Ndoꞌ ndicwaⁿ cwitsjoom xjeⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ ticꞌooquieꞌ nnꞌaⁿ judíos naquiiꞌ watsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ gobiernom cha tintsꞌaanaꞌ na tiljuꞌ laxmaⁿna, ee xeⁿ na ljoꞌ tixonquiaanaꞌ na wanaaⁿ na nlaꞌjomndyena xuee na cwitquiina catsmaⁿ chjoo. 29Joꞌ chii jluiꞌ Pilato quiiꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ tjatseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Tsoom:

—¿Ljoꞌ ñꞌoom cwiqueⁿꞌyoꞌ nacjooꞌ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿ?

30Joona tꞌo̱o̱na nnoom:

—Xeⁿ nchii tsꞌaⁿ na tia tsꞌaⁿñe jom, xonquio̱o̱ñꞌo̱o̱ⁿyâ jom na mꞌaaⁿꞌ.

31Ndoꞌ tso Pilato nda̱a̱ judíosꞌñeeⁿ:

—Ncjoꞌyoꞌ catsaañꞌomꞌyoꞌ jom. Catuꞌxeⁿꞌyoꞌ jom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii ꞌnaⁿꞌyoꞌ na waa.

Tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—Tjaaꞌnaⁿ najnda̱a̱ya na nlacua̱a̱ꞌâ tsꞌaⁿ.

32Luaaꞌ tuii cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seineiⁿ Jesús na tꞌmo̱o̱ⁿ cwaaⁿ cwii nnom na nntseicueeꞌnaꞌ jom. 33Ndoꞌ tjaquieeꞌnndaꞌ Pilato quiiꞌ watsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Taxꞌeeñê nnom Jesús:

—¿Aa ꞌu cwiluiindyuꞌ Rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos?

34Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—¿Aa luaaꞌ matsuꞌ ee na matseiꞌno̱ⁿꞌ cheⁿnncuꞌ? Oo, ¿aa mꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilue na ljoꞌ cantyja ꞌnaⁿya njomꞌ?

35Tꞌo̱ Pilato, matsoom:

—Ja nchii tsꞌaⁿ judío ja. Manquiee nnꞌaⁿ ndyuaꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ꞌnaⁿꞌyoꞌ, joona tquiana cwenta ꞌu lꞌo̱o̱ya. ¿Ljoꞌ saꞌ?

36Tꞌo̱ Jesús nnoom:

—Juu na cwiluiindyo̱ na catsa̱ꞌntjo̱ⁿya, nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancuewaañe na matseixmaⁿnaꞌ. Ee xeⁿ cwiluiiñenaꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyo̱ nlꞌana tiaꞌ cha na tiñequiaa tsꞌaⁿ cwenta ja luee nnꞌaⁿya nnꞌaⁿ judíos, sa̱a̱ nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue tseixmaⁿya na catsa̱ꞌntjo̱ⁿ.

37Ndoꞌ taxꞌee Pilato nnoom:

—Quia joꞌ, ¿Aa cwiluiindyuꞌ rey?

Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Maxjeⁿ joꞌ cwiluiindyo̱. Macweꞌ joꞌ na tuiindyo̱ na jndyo̱o̱ tsjoomnancue, cha cwjiꞌyuuꞌndyo̱ ñꞌoom na mayuuꞌ. Ticwii cwii tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌoom na mayuuꞌñeeⁿ, tsaⁿꞌñeeⁿ mandii ñꞌoom na mañequiaya.

38Taxꞌeeñe Pilato nnom Jesús:

—¿Ljoꞌ joꞌ na cwiluiiñenaꞌ na mayuuꞌ?

Teijndaaꞌtyeⁿ na cueꞌ Jesús

(Mt. 27:15-31; Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25)

Ndoꞌ jnda̱ na tso Pilato na luaaꞌ, jluiꞌnnaaⁿꞌaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos. Tsoom nda̱a̱na:

—Tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ. 39Sa̱a̱ mawaa costumbre quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na catseicandyaandyo̱ cwii pra̱so na nntio̱o̱ juu lueeꞌyoꞌ xuee na cwitquieꞌyoꞌ catsmaⁿ chjoo. Quia joꞌ ¿aa lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na nntseicandyaandyo̱ juu rey na matseixmaⁿ na catsa̱ꞌntjom ꞌo?

40Ndoꞌ jlaꞌxuaana, jluena:

—Nchii tsaⁿmꞌaaⁿꞌ. Catseicandyaandyuꞌ Barrabás.

Luaaꞌ ñꞌoom taⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ juu Barrabásꞌñeeⁿ, tsaⁿcanchꞌue joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index