Search form

Juan 18:36

36Tꞌo̱ Jesús nnoom:

—Juu na cwiluiindyo̱ na catsa̱ꞌntjo̱ⁿya, nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancuewaañe na matseixmaⁿnaꞌ. Ee xeⁿ cwiluiiñenaꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyo̱ nlꞌana tiaꞌ cha na tiñequiaa tsꞌaⁿ cwenta ja luee nnꞌaⁿya nnꞌaⁿ judíos, sa̱a̱ nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue tseixmaⁿya na catsa̱ꞌntjo̱ⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index