Search form

Juan 18:37

37Ndoꞌ taxꞌee Pilato nnoom:

—Quia joꞌ, ¿Aa cwiluiindyuꞌ rey?

Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Maxjeⁿ joꞌ cwiluiindyo̱. Macweꞌ joꞌ na tuiindyo̱ na jndyo̱o̱ tsjoomnancue, cha cwjiꞌyuuꞌndyo̱ ñꞌoom na mayuuꞌ. Ticwii cwii tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌoom na mayuuꞌñeeⁿ, tsaⁿꞌñeeⁿ mandii ñꞌoom na mañequiaya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index