Search form

Juan 19

1Quia joꞌ sa̱ꞌntjom Pilato na catjaaꞌ sondaro Jesús. 2Ndoꞌ sondaroꞌñeeⁿ lꞌana tsei nioom, jnda̱ chii tioomna juunaꞌ xqueⁿ Jesús, ndoꞌ jlaꞌcweena jom cwii liaatco colo catsiooꞌ. 3Ndoꞌ tyꞌentyjaaꞌ ntꞌom sondaroꞌñeeⁿ jom. Cweꞌ tyoncona, jluena:

—Caluitꞌmaⁿndyuꞌ ꞌu Rey na cwiluiindyuꞌ na catsa̱ꞌntjomꞌ nnꞌaⁿ judíos.

Ndoꞌ tyotmeiiⁿꞌna ndaꞌ watmeiⁿ nnoom.

4Jnda̱ joꞌ jluiꞌnndaꞌ Pilato jo nda̱a̱na. Matsoom:

—Cantyꞌiaꞌyoꞌ, macwjiiꞌa jom jo nda̱a̱ꞌyoꞌ cha queⁿꞌyoꞌ cwenta meiⁿcwii jnaⁿ ticatseixmaaⁿ.

5Xjeⁿꞌñeeⁿ jluiꞌ Jesús jo nda̱a̱na na ñjom tsei nioom xqueeⁿ, ndoꞌ cweⁿ liaatco colo catsiooꞌ. Tso Pilato nda̱a̱na:

—Luaañe tsaⁿsꞌamꞌaaⁿ.

6Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom, quia ntyꞌiaana Jesús, jlaꞌxuaana:

—Catyꞌiomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Catyꞌiomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

Tꞌo̱ Pilato nda̱a̱na, matsoom:

—Ncjoꞌyoꞌ catoꞌñoomꞌyoꞌ jom ndoꞌ catyꞌiomꞌyoꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ ee jnda̱ ljeiya na meiⁿcwii jnaⁿ ticatseixmaaⁿ.

7Tꞌo̱o̱nndaꞌ nnꞌaⁿ judíos nnoom, jluena:

—Mawaa ljeii na cwileiñꞌo̱o̱ⁿyâ, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ matsa̱ꞌntjomnaꞌ na cueeⁿꞌeⁿ ee na tsoom na Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê.

8Jnda̱ na jndii Pilato ñꞌoommeiⁿꞌ, seicatyꞌuetinaꞌ jom. 9Ndoꞌ tjaquieeꞌnnaaⁿꞌaⁿ watsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Taxꞌeeñê ꞌndyoo Jesús:

—¿ꞌU yuu jnaⁿꞌyuꞌ?

Sa̱a̱ Jesús meiⁿcwii ñꞌoom tîcꞌo̱o̱ⁿ.

10Joꞌ chii matso Pilato nnoom:

—¿Chiuu na ticꞌo̱ꞌ ꞌndyo̱? Ja waa na jndo̱ na nntseicandyaandyo̱ ꞌu, oo na nntyꞌio̱ⁿya ꞌu tsꞌoomꞌnaaⁿ.

11Tꞌo̱ Jesús, matsoom:

—Xeⁿ nchii Tyꞌo̱o̱tsꞌom tquiaa na jnduꞌ tjaa meiⁿcwii na nnda̱a̱ nntsaꞌ ñꞌeⁿndyo̱. Macweꞌ joꞌ juu tsꞌaⁿ na tio ja lꞌo̱ꞌ matꞌmaⁿti jnaaⁿꞌ mawaa.

12Quia na jndii Pilato ñꞌoomwaaꞌ, seijneiⁿ na nntseicandyaañê Jesús. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos jlaꞌxuaana:

—Xeⁿ nntseicandyaandyuꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, tiñeꞌcatseixꞌiaaꞌndyuꞌ ñequio César, tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ, ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcaluiiñe rey chaꞌna tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, mawjaa nacjooꞌ César.

13Ndoꞌ jnda̱ na jndii Pilato ñꞌoommeiⁿꞌ, tjeiiⁿꞌeⁿ Jesús jo nda̱a̱na. Tjacjom ntio ꞌnaaⁿꞌaⁿ cwii joo na jndyu Nataa Ljo̱ꞌ yuu quicuꞌxeeⁿ ñꞌoom. Ñequio ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ judíos jndyunaꞌ Gabata. 14Ndoꞌ juu xueeꞌñeeⁿ, xuee na cwilajndaaꞌndyo̱ jaa nnꞌaⁿ judíos na nntquia̱a̱ya catsmaⁿ chjoo. Tuii na luaaꞌ chaꞌna quiajmeiⁿꞌ. Quia joꞌ matso Pilato nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ:

—Cantyꞌiaꞌyoꞌ, luaañe rey na tseixmaⁿ na nntsa̱ꞌntjom ꞌo.

15Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ jlaꞌxuaana:

—Catseicueꞌ jom. Catseicueꞌ jom. Catyꞌiomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

Matso Pilato nda̱a̱na:

—Nquii rey na nntsa̱ꞌntjom ꞌo, ¿aa maxjeⁿ catyꞌio̱ⁿya jom tsꞌoomꞌnaaⁿ?

Ntyee na cwiluiitquiendye tꞌo̱o̱na, jluena:

—Jâ tjaaꞌnaⁿ cwiicheⁿ rey na catsa̱ꞌntjom jâ, macanda̱ nquii César.

16Quia joꞌcheⁿ tquiaa Pilato Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ na catyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ mana tyꞌeñꞌomna jom.

Tyꞌioom sondaro Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ

(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43)

17Quia joꞌ tjachuu Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ cwii joo na jndyunaꞌ Tseiꞌxqueⁿ Tsꞌoo. Ñequio ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ judíos jndyunaꞌ Gólgota. 18Ndoꞌ joꞌ joꞌ tyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ mati tyꞌioomna cwiicheⁿ we tsꞌaⁿ noomꞌnaaⁿ. Cwii cwii tsꞌaⁿ ñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ na cwii ntyjaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ mꞌaaⁿñê xcwe. 19Ndoꞌ sa̱ꞌntjom Pilato na teiljeii cwii ñꞌoom na tyꞌiom sondaro xqueⁿ tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ñꞌoomꞌñeeⁿ matsonaꞌ: “Luaa Jesús, tsꞌaⁿ Nazaret na cwiluiiñe rey na matsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ judíos.” 20Jndye nnꞌaⁿ judíos jlaꞌnaaⁿna ljeiiwaaꞌ, ee yuu na tyꞌioomna Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ manndyooꞌ nnom tsjoom. Juu ñꞌoomꞌñeeⁿ teiljeiinaꞌ ñequio ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ judíos, nnꞌaⁿ romanos, ndoꞌ nnꞌaⁿ griegos. 21Quia joꞌ jlaꞌneiⁿ ntyee na cwiluiitquiendye cwentaa nnꞌaⁿ judíos nnom Pilato. Jluena:

—Tintseiljeiꞌ na tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê rey na nntsa̱ꞌntjoom jâ. Luaa catseiljeiꞌ: “Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ matsoom: Ja cwiluiindyo̱ Rey na catsa̱ꞌntjo̱ⁿya nnꞌaⁿ judíos.”

22Tꞌo̱ Pilato nda̱a̱na, matsoom:

—Cantyja na jnda̱ seiljeiya, mantyjati joꞌndyo.

23Jnda̱ na tyꞌioom sondaro Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ, quia joꞌ ñequieendye joona toꞌñoomna cwii cwii liaⁿꞌaⁿ. Mati toꞌñoomna liaatco ꞌnaaⁿꞌaⁿ na tuiinaꞌ na tjaa yuu ñjoomꞌnaꞌ. 24Jluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Ticajndiiꞌndyo̱ juunaꞌ, xꞌiaa nncjaaya na nntyꞌiaaya ꞌñeeⁿ cwii jaa nncwantjom juunaꞌ.

Luaaꞌ lꞌana cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii nacjooꞌ libro Salmos. Matsonaꞌ: “Tquiana cwii cwii liaya nda̱a̱ ncꞌiaana, ndoꞌ tyꞌena xꞌiaa na taꞌntjomna liaya.” Ncꞌe na luaaꞌ matso ljeiiꞌñee, joꞌ chii lꞌa sondaro na ljoꞌ.

25Ndoꞌ macañoomꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ na ñoom Jesús meintyjeeꞌ tsoñeeⁿ. Mati joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ María tyjee tsoñeeⁿ, scuuꞌ Cleofas, ñequio María Magdalena. 26Jnda̱ na ntyꞌiaaꞌ Jesús na joꞌ joꞌ meintyjeeꞌ tsoñeeⁿ na cañom ja na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom, tsoom nnom:

—ꞌU naⁿ, tsaⁿmꞌaaⁿꞌ nntseixmaaⁿ tiꞌjndaꞌ.

27Jnda̱ joꞌ matso Jesús no̱o̱ⁿ:

—Luaañe tsoꞌndyoꞌ.

Ndoꞌ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ toꞌño̱ⁿya tsoñeeⁿ. Teixꞌa̱ya juu chaꞌcwijom cwii tsꞌaⁿ wꞌaya.

Na tueꞌ Jesús

(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49)

28Jnda̱ tuii na luaaꞌ, ntyjii Jesús na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ chaꞌtso cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Joꞌ chii cha na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii, matsoom:

—Ñeꞌcꞌua ndaa.

29Ndoꞌ joꞌ joꞌ waa cwii xuaa na cwicañjom winom na ta̱. Quia joꞌ nchjeendye sondaroꞌñeeⁿ cwii ꞌnaⁿ na ya mawꞌanaꞌ winomꞌñeeⁿ. Chii tioona juunaꞌ nnom cwii tsꞌoom hisopo, jnda̱ chii tyꞌioomna juunaꞌ ꞌndyoo Jesús. 30Ndoꞌ jnda̱ na tjaweꞌnaꞌ ꞌñom, matsoom:

—Jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso cantyja ꞌnaⁿya. Jnda̱ chii seintyjanquiooñê xqueeⁿ.

Tioom cantyja na wanoomꞌm lꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Seicjooñe cwii sondaro tseiꞌntsquieeꞌ Jesús

31Xuee na cwilaꞌtyeⁿ nnꞌaⁿ judíos xuee pascua quia tyꞌioomna Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ. Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, ticalꞌue nꞌomna na nñom ndyee naⁿꞌñeeⁿ noomꞌnaaⁿ xuee na cwitaꞌjndyeena. Ee juu xueeꞌñeeⁿ jeeⁿ tꞌmaⁿ xuee tseixmaⁿnaꞌ quia cwilaꞌcueeꞌna catsmaⁿ chjoo. Joꞌ chii tyꞌecataⁿna nnom Pilato na catsa̱ꞌntjoom na catom ndeiꞌncꞌeeꞌ naⁿꞌñeeⁿ cha catseityuaaꞌnaꞌ na nncwjena, ndoꞌ cha tyuaaꞌ nntaaꞌndyena naⁿꞌñeeⁿ noomꞌnaaⁿ. 32Joꞌ chii sondaroꞌñeeⁿ tyꞌecatomna ndeiꞌncꞌee tsꞌaⁿ najndyee, ndoꞌ majoꞌti lꞌana cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na tyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ cwiicheⁿ ntyjaaꞌ Jesús. 33Sa̱a̱ quia na tyꞌentyjaaꞌna Jesús, jliuna na jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ. Tatîcatomna ndeiꞌncꞌeeⁿ.

34Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ cwii sondaroꞌñeeⁿ tjaaꞌñe lantsa tseiꞌntsqueeⁿꞌeⁿ. Mañoomꞌ jluiꞌ niomꞌ ñequio ndaa. 35Ja ntyꞌia na ljoꞌ tuii, ndoꞌ macwjiꞌyuuꞌndyo̱. Calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mayuꞌa ñꞌoom matseina̱ⁿ cha mati nnda̱a̱ nlaꞌyuꞌyoꞌ. 36Ee nmeiiⁿꞌ tuii cha na catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeiinaꞌ nacjooꞌ libro Salmos. Matsonaꞌ: “Meiⁿcwii tseiiⁿꞌeⁿ tîcatom.” 37Ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na matsonaꞌ: “Nntyꞌiaana nquii tsꞌaⁿ na jlaꞌcjoondyena tseiꞌntsquieeꞌ.”

Tjacantyꞌiuuꞌñe Jesús

(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56)

38Jnda̱ teinom nmeiⁿꞌ, José tsꞌaⁿ na jnaⁿ Arimatea, tjacaaⁿ nnom Pilato na nñequiaa tsaⁿꞌñeeⁿ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Joséꞌñeeⁿ matseijomñê ñꞌoom na mañequiaa Jesús sa̱a̱ cweꞌ ntyꞌiu ee nquiaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Pilato tquiaaⁿ ñꞌoomꞌm. Joꞌ chii José tjaaⁿ, tjacꞌoom seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús. 39Ñꞌeⁿ Nicodemo, tsaⁿ na tja na mꞌaaⁿ Jesús cwii teijaaⁿ. Jom tjañꞌoom chaꞌna ntquiuu nchooꞌ nqui kilos ncheⁿꞌ na tjoomꞌnaꞌ mirra ñequio áloes na nntyꞌoomndyena juunaꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús. 40Quia joꞌ toꞌñoomna tsꞌoo Jesús, tyꞌoomndyena ncheⁿꞌ cachiꞌñeeⁿ liaa na jndyunaꞌ lino. Jnda̱ chii jlaꞌtyjoondyena liaaꞌñeeⁿ jom. Ee luaaꞌ waa costumbre ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos na cwityꞌiuuna lꞌoo. 41Yuu na tyꞌioom nnꞌaⁿ Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ waa cwii ntjom. Naquiiꞌ ntjomꞌñeeⁿ waa cwii tseiꞌtsuaa xco, na meiⁿjom ndiiꞌ tyoojaantyꞌiuuꞌñe tsꞌoo. 42Ndoꞌ ncꞌe na mawaa xjeⁿ na nncꞌooquieꞌ nnꞌaⁿ judíos xuee sauroꞌ, joꞌ chii joꞌ joꞌ tyꞌecatjaaꞌndyena tsꞌoo Jesús. Ee tseiꞌtsuaaꞌñeeⁿ nndyooꞌ waanaꞌ yuu na tyꞌioom nnꞌaⁿ Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index