Search form

Juan 19:31

Seicjooñe cwii sondaro tseiꞌntsquieeꞌ Jesús

31Xuee na cwilaꞌtyeⁿ nnꞌaⁿ judíos xuee pascua quia tyꞌioomna Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ. Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, ticalꞌue nꞌomna na nñom ndyee naⁿꞌñeeⁿ noomꞌnaaⁿ xuee na cwitaꞌjndyeena. Ee juu xueeꞌñeeⁿ jeeⁿ tꞌmaⁿ xuee tseixmaⁿnaꞌ quia cwilaꞌcueeꞌna catsmaⁿ chjoo. Joꞌ chii tyꞌecataⁿna nnom Pilato na catsa̱ꞌntjoom na catom ndeiꞌncꞌeeꞌ naⁿꞌñeeⁿ cha catseityuaaꞌnaꞌ na nncwjena, ndoꞌ cha tyuaaꞌ nntaaꞌndyena naⁿꞌñeeⁿ noomꞌnaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index