Search form

Juan 2

Toco tsꞌaⁿ tsjoom Caná tsꞌo̱ndaa Galilea

1Xuee jnda̱ ndyee na tuii na luaaꞌ toco cwii tsꞌaⁿ tsjoom Caná, tsꞌo̱ndaa Galilea. Ndoꞌ seijomñe tsondyee Jesús. 2Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na tꞌunco tꞌmaⁿna Jesús ñequio jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê na mati calajomndyô̱ ñꞌeⁿndyena na cwiꞌuncona. 3Jnda̱ na ntquieꞌ winom, tsondyee Jesús tso nnoom:

—Ticwijndeii winom.

4Tꞌo̱ Jesús nnom, matsoom:

—Naⁿ, ¿ljoꞌ nntsaꞌ ja? Tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntsꞌaa cwii nnom na tixocanda̱a̱ nluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa.

5Matso tsoñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom joꞌ joꞌ:

—Calꞌaꞌyoꞌ chaꞌtso na nntsa̱ꞌntjoom ꞌo.

6Maniom ñꞌoom na cwiqua̱a̱ⁿ jaa nnꞌaⁿ judíos na cwinndyuuꞌa ñequio na cwitmaaⁿya ꞌnaⁿ. Wꞌaa yuu na toco tsaⁿꞌñeeⁿ meintyjeeꞌ yom ljoo tꞌmaⁿ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ ljo̱ꞌ, na quiwilꞌueeꞌndyena na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyena costumbreꞌñeeⁿ. Cwiwijndeii cwii cwii tsjooꞌñeeⁿ chaꞌna ñequiee hasta yom xjo lata ndaa. 7Seineiⁿ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom joꞌ joꞌ. Matsoom:

—Calacatoꞌyoꞌ ljoomeiⁿꞌ ñequio ndaatioo.

Ndoꞌ jlaꞌcatooꞌ naⁿꞌñeeⁿ joonaꞌ hasta tooꞌ cwijomnaꞌ. 8Jnda̱ joꞌ matsoom nda̱a̱na:

—Jeꞌ catjeiꞌyoꞌ chjoowiꞌ juunaꞌ. Catsaañꞌomꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ na cwilaꞌñꞌoomꞌndye nantquie.

Joꞌ chii tyꞌeñꞌomna juunaꞌ na mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. 9Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom naⁿꞌñeeⁿ tꞌuu chjoowiꞌ ndaatioo na jnda̱ seicwaqueⁿ Jesús na winom. Ticaljeii tsaⁿꞌñeeⁿ yuu jnaⁿnaꞌ sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom joꞌ joꞌ nquiucheⁿna yuu tjeiiꞌna juunaꞌ. Quia joꞌ tcwaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na macoco. 10Matsoom nnom:

—Ticwii cwii joo na ñetjo̱ na tꞌunco nnꞌaⁿ, najndyee tyoñeꞌquia nnꞌaⁿ winom na yaticheⁿ na nncwe ncꞌiaana. Ndoꞌ quia na jnda̱ mawjaacjoo naⁿꞌñeeⁿ na cwiwena, quia joꞌ cwiñeꞌquiana winom na ticueꞌntyjo̱ na yanaꞌ. Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, jnda̱ seiljoꞌ winom na yaticheⁿ na quia jeꞌcheⁿ nleilꞌuenaꞌ.

11Mꞌaaⁿ Jesús Caná tsꞌo̱ndaa Galilea quia sꞌaajñeeⁿ tsꞌiaaⁿ na tixocaluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa. Ndoꞌ na luaaꞌ sꞌaaⁿ tꞌmo̱o̱ⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiiñê. Mancꞌe joꞌ na jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, jnaⁿnaꞌ na cwilayuuꞌâ ñꞌeⁿñê.

12Jnda̱ na tuii na luaaꞌ, quia joꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwindya̱a̱yâ ñꞌoom na mañequiaaⁿ, saayâ Capernaum ñꞌeⁿñê, ñequio tsoñeeⁿ ñequio ntyjeeⁿ. Ndoꞌ ljooꞌndyô̱ joꞌ joꞌ cwantindyo xuee.

Tjeiꞌ Jesús nnꞌaⁿ quiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ Jerusalén

(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)

13Juu xjeⁿꞌñeeⁿ jnda̱ wjaawindyooꞌ nncueeꞌ ncuee pascua quia jaa nnꞌaⁿ judíos cwilacwja̱a̱ canmaⁿ. Joꞌ chii saayâ Jerusalén ñꞌeⁿ Jesús. 14Tachꞌeeⁿꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, joꞌ joꞌ ljeiiⁿ nnꞌaⁿ na cwinda̱a̱ quioondyo ñꞌeⁿ canmaⁿ ñꞌeⁿ cantuꞌ. Ndoꞌ mati meindyuaandye nnꞌaⁿ na cwilaꞌjndyoondye sꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwiꞌooquieꞌ watsꞌom. 15Ndoꞌ jnda̱ na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na luaaꞌ, quia joꞌ sꞌaaⁿ lꞌuaa tsjaꞌjneiⁿ, jnda̱ chii jleintyjo̱o̱ⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Tjeiiⁿꞌeⁿ chaꞌtsondye joona chꞌeeⁿꞌ tachꞌeⁿ watsꞌomꞌñeeⁿ. Mati canmaⁿ ñꞌeⁿ quioondyo. Ndoꞌ seicantqueeⁿ meiⁿsa na cwileiꞌcho nnꞌaⁿ na cwilaꞌjndyoondye sꞌom joꞌ joꞌ. Seiquiaⁿ sꞌom ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. 16Ndoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwinda̱a̱ cantuꞌ matsoom:

—Catjeiꞌyoꞌ quiooꞌmꞌaⁿꞌ ñjaaⁿñe. Tacalꞌaꞌyoꞌ na waaꞌ Tsotya̱ya na matseijomnaꞌ chaꞌna tsꞌua.

17Quia joꞌ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ tjañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌoom na mawaa cjooꞌ libro Salmos. Matsonaꞌ: “Nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ ja jnaaⁿꞌ na queeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya na nleilꞌueeꞌndyena waaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ na matsa̱ꞌntjomnaꞌ.”

18Ndoꞌ taꞌxꞌee nnꞌaⁿ judíos nnoom, jluena:

—¿Cwaaⁿ tsꞌiaaⁿ nntsaꞌ na tixocaluii juunaꞌ na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa na mꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱yâ na waa najndeii na matseixmaⁿꞌ na nmeiiⁿꞌ macheꞌ?

19Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Calatyuiꞌyoꞌ watsꞌomwaañe ndoꞌ ñeꞌndyee xuee nntseiwa̱nndaꞌa juunaꞌ.

20Ndoꞌ tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ:

—Wenꞌaaⁿ nchooꞌ yom ntyu tjacaa na tuii watsꞌomwaañe, ndoꞌ ꞌu jeꞌ ¿aa cweꞌ ñeꞌndyee xuee nntseiweꞌ juunaꞌ?

21Sa̱a̱ seijoomꞌñê na juu seiiⁿꞌeⁿ cwiluiiñenaꞌ watsꞌom. 22Joꞌ chii jnda̱ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ, jâ nnꞌaⁿ na cwindya̱a̱yâ ñꞌoom na mañequiaaⁿ tjañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ na ljoꞌ tsoom. Ndoꞌ jlayuuꞌâ ñꞌoom na seineiiⁿ ndoꞌ mati ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii.

Ntyjii Jesús chiuu waa naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ

23Yocheⁿ na tyomꞌaaⁿ Jesús Jerusalén na tyowaa xuee Pascua quia jaa nnꞌaⁿ judíos cwilaꞌwja̱a̱ya canmaⁿ, nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ tyontyꞌiaana jndye nnom tsꞌiaaⁿ na tyochꞌeeⁿ na tixocanda̱a̱ nluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa. Joꞌ chii jndyendyena tyolaꞌyuꞌna na cwiluiiñê Cristo. 24Sa̱a̱ tînquiaañê ñꞌeⁿndyena, ee ntyjeeⁿ chiuu nꞌomna. 25Meiⁿ ticaⁿnaꞌ na cwjiꞌyuuꞌñe tsꞌaⁿ nnoom cantyja ljoꞌ laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ, ee maxjeⁿ mantyjeeⁿ chiuu nꞌomna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index