Search form

Juan 2:11

11Mꞌaaⁿ Jesús Caná tsꞌo̱ndaa Galilea quia sꞌaajñeeⁿ tsꞌiaaⁿ na tixocaluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa. Ndoꞌ na luaaꞌ sꞌaaⁿ tꞌmo̱o̱ⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiiñê. Mancꞌe joꞌ na jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, jnaⁿnaꞌ na cwilayuuꞌâ ñꞌeⁿñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index